วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939001 ถึง 939100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939001 ถึง 939100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939001 ถึง 939100 (Nine hundred thirty nine thousand and one to Nine hundred thirty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
939001 Nine hundred thirty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
939002 Nine hundred thirty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
939003 Nine hundred thirty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
939004 Nine hundred thirty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
939005 Nine hundred thirty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
939006 Nine hundred thirty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก
939007 Nine hundred thirty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
939008 Nine hundred thirty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
939009 Nine hundred thirty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
939010 Nine hundred thirty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
939011 Nine hundred thirty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
939012 Nine hundred thirty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
939013 Nine hundred thirty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
939014 Nine hundred thirty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
939015 Nine hundred thirty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
939016 Nine hundred thirty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
939017 Nine hundred thirty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
939018 Nine hundred thirty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
939019 Nine hundred thirty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
939020 Nine hundred thirty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
939021 Nine hundred thirty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
939022 Nine hundred thirty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
939023 Nine hundred thirty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
939024 Nine hundred thirty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
939025 Nine hundred thirty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
939026 Nine hundred thirty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
939027 Nine hundred thirty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
939028 Nine hundred thirty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
939029 Nine hundred thirty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
939030 Nine hundred thirty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
939031 Nine hundred thirty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
939032 Nine hundred thirty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
939033 Nine hundred thirty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
939034 Nine hundred thirty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
939035 Nine hundred thirty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
939036 Nine hundred thirty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
939037 Nine hundred thirty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
939038 Nine hundred thirty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
939039 Nine hundred thirty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
939040 Nine hundred thirty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
939041 Nine hundred thirty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
939042 Nine hundred thirty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
939043 Nine hundred thirty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
939044 Nine hundred thirty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
939045 Nine hundred thirty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
939046 Nine hundred thirty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
939047 Nine hundred thirty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
939048 Nine hundred thirty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
939049 Nine hundred thirty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
939050 Nine hundred thirty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
939051 Nine hundred thirty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
939052 Nine hundred thirty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
939053 Nine hundred thirty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
939054 Nine hundred thirty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
939055 Nine hundred thirty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
939056 Nine hundred thirty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
939057 Nine hundred thirty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
939058 Nine hundred thirty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
939059 Nine hundred thirty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
939060 Nine hundred thirty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
939061 Nine hundred thirty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
939062 Nine hundred thirty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
939063 Nine hundred thirty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
939064 Nine hundred thirty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
939065 Nine hundred thirty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
939066 Nine hundred thirty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
939067 Nine hundred thirty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
939068 Nine hundred thirty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
939069 Nine hundred thirty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
939070 Nine hundred thirty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
939071 Nine hundred thirty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
939072 Nine hundred thirty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
939073 Nine hundred thirty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
939074 Nine hundred thirty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
939075 Nine hundred thirty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
939076 Nine hundred thirty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
939077 Nine hundred thirty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
939078 Nine hundred thirty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
939079 Nine hundred thirty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
939080 Nine hundred thirty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
939081 Nine hundred thirty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
939082 Nine hundred thirty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
939083 Nine hundred thirty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
939084 Nine hundred thirty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
939085 Nine hundred thirty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
939086 Nine hundred thirty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
939087 Nine hundred thirty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
939088 Nine hundred thirty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
939089 Nine hundred thirty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
939090 Nine hundred thirty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
939091 Nine hundred thirty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
939092 Nine hundred thirty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
939093 Nine hundred thirty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
939094 Nine hundred thirty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
939095 Nine hundred thirty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
939096 Nine hundred thirty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
939097 Nine hundred thirty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
939098 Nine hundred thirty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
939099 Nine hundred thirty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
939100 Nine hundred thirty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939001 ถึง 939100 (Nine hundred thirty nine thousand and one to Nine hundred thirty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 939101-939200, 939201-939300, 939301-939400, 939401-939500, 939501-939600, 939601-939700, 939701-939800, 939801-939900, 939901-940000, 940001-940100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 938901-939000, 938801-938900, 938701-938800, 938601-938700, 938501-938600, 938401-938500, 938301-938400, 938201-938300, 938101-938200, 938001-938100