วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938301 ถึง 938400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938301 ถึง 938400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938301 ถึง 938400 (Nine hundred thirty eight thousand three hundred and one to Nine hundred thirty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
938301 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
938302 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
938303 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
938304 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
938305 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
938306 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
938307 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
938308 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
938309 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
938310 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
938311 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
938312 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
938313 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
938314 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
938315 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
938316 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
938317 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
938318 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
938319 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
938320 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
938321 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
938322 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
938323 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
938324 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
938325 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
938326 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
938327 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
938328 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
938329 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
938330 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
938331 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
938332 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
938333 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
938334 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
938335 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
938336 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
938337 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
938338 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
938339 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
938340 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
938341 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
938342 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
938343 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
938344 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
938345 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
938346 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
938347 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
938348 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
938349 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
938350 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
938351 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
938352 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
938353 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
938354 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
938355 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
938356 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
938357 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
938358 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
938359 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
938360 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
938361 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
938362 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
938363 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
938364 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
938365 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
938366 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
938367 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
938368 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
938369 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
938370 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
938371 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
938372 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
938373 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
938374 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
938375 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
938376 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
938377 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
938378 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
938379 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
938380 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
938381 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
938382 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
938383 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
938384 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
938385 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
938386 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
938387 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
938388 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
938389 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
938390 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
938391 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
938392 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
938393 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
938394 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
938395 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
938396 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
938397 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
938398 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
938399 Nine hundred thirty eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
938400 Nine hundred thirty eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938301 ถึง 938400 (Nine hundred thirty eight thousand three hundred and one to Nine hundred thirty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 938401-938500, 938501-938600, 938601-938700, 938701-938800, 938801-938900, 938901-939000, 939001-939100, 939101-939200, 939201-939300, 939301-939400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 938201-938300, 938101-938200, 938001-938100, 937901-938000, 937801-937900, 937701-937800, 937601-937700, 937501-937600, 937401-937500, 937301-937400