วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938001 ถึง 938100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938001 ถึง 938100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938001 ถึง 938100 (Nine hundred thirty eight thousand and one to Nine hundred thirty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
938001 Nine hundred thirty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
938002 Nine hundred thirty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สอง
938003 Nine hundred thirty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม
938004 Nine hundred thirty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่
938005 Nine hundred thirty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
938006 Nine hundred thirty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก
938007 Nine hundred thirty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
938008 Nine hundred thirty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด
938009 Nine hundred thirty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
938010 Nine hundred thirty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
938011 Nine hundred thirty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
938012 Nine hundred thirty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
938013 Nine hundred thirty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
938014 Nine hundred thirty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
938015 Nine hundred thirty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
938016 Nine hundred thirty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
938017 Nine hundred thirty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
938018 Nine hundred thirty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
938019 Nine hundred thirty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
938020 Nine hundred thirty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
938021 Nine hundred thirty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
938022 Nine hundred thirty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
938023 Nine hundred thirty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
938024 Nine hundred thirty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
938025 Nine hundred thirty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
938026 Nine hundred thirty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
938027 Nine hundred thirty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
938028 Nine hundred thirty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
938029 Nine hundred thirty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
938030 Nine hundred thirty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
938031 Nine hundred thirty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
938032 Nine hundred thirty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
938033 Nine hundred thirty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
938034 Nine hundred thirty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
938035 Nine hundred thirty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
938036 Nine hundred thirty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
938037 Nine hundred thirty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
938038 Nine hundred thirty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
938039 Nine hundred thirty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
938040 Nine hundred thirty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
938041 Nine hundred thirty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
938042 Nine hundred thirty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
938043 Nine hundred thirty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
938044 Nine hundred thirty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
938045 Nine hundred thirty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
938046 Nine hundred thirty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
938047 Nine hundred thirty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
938048 Nine hundred thirty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
938049 Nine hundred thirty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
938050 Nine hundred thirty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
938051 Nine hundred thirty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
938052 Nine hundred thirty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
938053 Nine hundred thirty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
938054 Nine hundred thirty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
938055 Nine hundred thirty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
938056 Nine hundred thirty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
938057 Nine hundred thirty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
938058 Nine hundred thirty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
938059 Nine hundred thirty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
938060 Nine hundred thirty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
938061 Nine hundred thirty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
938062 Nine hundred thirty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
938063 Nine hundred thirty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
938064 Nine hundred thirty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
938065 Nine hundred thirty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
938066 Nine hundred thirty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
938067 Nine hundred thirty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
938068 Nine hundred thirty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
938069 Nine hundred thirty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
938070 Nine hundred thirty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
938071 Nine hundred thirty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
938072 Nine hundred thirty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
938073 Nine hundred thirty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
938074 Nine hundred thirty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
938075 Nine hundred thirty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
938076 Nine hundred thirty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
938077 Nine hundred thirty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
938078 Nine hundred thirty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
938079 Nine hundred thirty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
938080 Nine hundred thirty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
938081 Nine hundred thirty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
938082 Nine hundred thirty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
938083 Nine hundred thirty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
938084 Nine hundred thirty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
938085 Nine hundred thirty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
938086 Nine hundred thirty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
938087 Nine hundred thirty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
938088 Nine hundred thirty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
938089 Nine hundred thirty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
938090 Nine hundred thirty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
938091 Nine hundred thirty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
938092 Nine hundred thirty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
938093 Nine hundred thirty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
938094 Nine hundred thirty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
938095 Nine hundred thirty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
938096 Nine hundred thirty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
938097 Nine hundred thirty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
938098 Nine hundred thirty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
938099 Nine hundred thirty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
938100 Nine hundred thirty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938001 ถึง 938100 (Nine hundred thirty eight thousand and one to Nine hundred thirty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 938101-938200, 938201-938300, 938301-938400, 938401-938500, 938501-938600, 938601-938700, 938701-938800, 938801-938900, 938901-939000, 939001-939100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 937901-938000, 937801-937900, 937701-937800, 937601-937700, 937501-937600, 937401-937500, 937301-937400, 937201-937300, 937101-937200, 937001-937100