วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 937001 ถึง 937100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 937001 ถึง 937100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 937001 ถึง 937100 (Nine hundred thirty seven thousand and one to Nine hundred thirty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
937001 Nine hundred thirty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
937002 Nine hundred thirty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
937003 Nine hundred thirty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
937004 Nine hundred thirty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
937005 Nine hundred thirty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
937006 Nine hundred thirty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
937007 Nine hundred thirty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
937008 Nine hundred thirty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
937009 Nine hundred thirty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
937010 Nine hundred thirty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
937011 Nine hundred thirty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
937012 Nine hundred thirty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
937013 Nine hundred thirty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
937014 Nine hundred thirty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
937015 Nine hundred thirty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
937016 Nine hundred thirty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
937017 Nine hundred thirty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
937018 Nine hundred thirty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
937019 Nine hundred thirty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
937020 Nine hundred thirty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
937021 Nine hundred thirty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
937022 Nine hundred thirty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
937023 Nine hundred thirty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
937024 Nine hundred thirty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
937025 Nine hundred thirty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
937026 Nine hundred thirty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
937027 Nine hundred thirty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
937028 Nine hundred thirty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
937029 Nine hundred thirty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
937030 Nine hundred thirty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
937031 Nine hundred thirty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
937032 Nine hundred thirty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
937033 Nine hundred thirty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
937034 Nine hundred thirty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
937035 Nine hundred thirty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
937036 Nine hundred thirty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
937037 Nine hundred thirty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
937038 Nine hundred thirty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
937039 Nine hundred thirty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
937040 Nine hundred thirty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
937041 Nine hundred thirty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
937042 Nine hundred thirty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
937043 Nine hundred thirty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
937044 Nine hundred thirty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
937045 Nine hundred thirty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
937046 Nine hundred thirty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
937047 Nine hundred thirty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
937048 Nine hundred thirty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
937049 Nine hundred thirty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
937050 Nine hundred thirty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
937051 Nine hundred thirty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
937052 Nine hundred thirty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
937053 Nine hundred thirty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
937054 Nine hundred thirty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
937055 Nine hundred thirty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
937056 Nine hundred thirty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
937057 Nine hundred thirty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
937058 Nine hundred thirty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
937059 Nine hundred thirty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
937060 Nine hundred thirty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
937061 Nine hundred thirty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
937062 Nine hundred thirty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
937063 Nine hundred thirty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
937064 Nine hundred thirty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
937065 Nine hundred thirty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
937066 Nine hundred thirty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
937067 Nine hundred thirty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
937068 Nine hundred thirty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
937069 Nine hundred thirty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
937070 Nine hundred thirty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
937071 Nine hundred thirty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
937072 Nine hundred thirty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
937073 Nine hundred thirty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
937074 Nine hundred thirty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
937075 Nine hundred thirty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
937076 Nine hundred thirty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
937077 Nine hundred thirty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
937078 Nine hundred thirty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
937079 Nine hundred thirty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
937080 Nine hundred thirty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
937081 Nine hundred thirty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
937082 Nine hundred thirty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
937083 Nine hundred thirty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
937084 Nine hundred thirty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
937085 Nine hundred thirty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
937086 Nine hundred thirty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
937087 Nine hundred thirty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
937088 Nine hundred thirty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
937089 Nine hundred thirty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
937090 Nine hundred thirty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
937091 Nine hundred thirty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
937092 Nine hundred thirty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
937093 Nine hundred thirty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
937094 Nine hundred thirty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
937095 Nine hundred thirty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
937096 Nine hundred thirty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
937097 Nine hundred thirty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
937098 Nine hundred thirty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
937099 Nine hundred thirty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
937100 Nine hundred thirty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 937001 ถึง 937100 (Nine hundred thirty seven thousand and one to Nine hundred thirty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 937101-937200, 937201-937300, 937301-937400, 937401-937500, 937501-937600, 937601-937700, 937701-937800, 937801-937900, 937901-938000, 938001-938100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 936901-937000, 936801-936900, 936701-936800, 936601-936700, 936501-936600, 936401-936500, 936301-936400, 936201-936300, 936101-936200, 936001-936100