วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936001 ถึง 936100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936001 ถึง 936100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936001 ถึง 936100 (Nine hundred thirty six thousand and one to Nine hundred thirty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
936001 Nine hundred thirty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
936002 Nine hundred thirty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สอง
936003 Nine hundred thirty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม
936004 Nine hundred thirty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่
936005 Nine hundred thirty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า
936006 Nine hundred thirty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก
936007 Nine hundred thirty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
936008 Nine hundred thirty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด
936009 Nine hundred thirty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า
936010 Nine hundred thirty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ
936011 Nine hundred thirty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
936012 Nine hundred thirty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
936013 Nine hundred thirty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
936014 Nine hundred thirty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
936015 Nine hundred thirty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
936016 Nine hundred thirty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
936017 Nine hundred thirty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
936018 Nine hundred thirty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
936019 Nine hundred thirty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
936020 Nine hundred thirty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
936021 Nine hundred thirty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
936022 Nine hundred thirty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
936023 Nine hundred thirty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
936024 Nine hundred thirty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
936025 Nine hundred thirty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
936026 Nine hundred thirty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
936027 Nine hundred thirty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
936028 Nine hundred thirty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
936029 Nine hundred thirty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
936030 Nine hundred thirty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
936031 Nine hundred thirty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
936032 Nine hundred thirty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
936033 Nine hundred thirty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
936034 Nine hundred thirty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
936035 Nine hundred thirty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
936036 Nine hundred thirty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
936037 Nine hundred thirty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
936038 Nine hundred thirty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
936039 Nine hundred thirty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
936040 Nine hundred thirty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
936041 Nine hundred thirty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
936042 Nine hundred thirty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
936043 Nine hundred thirty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
936044 Nine hundred thirty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
936045 Nine hundred thirty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
936046 Nine hundred thirty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
936047 Nine hundred thirty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
936048 Nine hundred thirty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
936049 Nine hundred thirty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
936050 Nine hundred thirty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
936051 Nine hundred thirty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
936052 Nine hundred thirty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
936053 Nine hundred thirty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
936054 Nine hundred thirty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
936055 Nine hundred thirty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
936056 Nine hundred thirty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
936057 Nine hundred thirty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
936058 Nine hundred thirty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
936059 Nine hundred thirty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
936060 Nine hundred thirty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
936061 Nine hundred thirty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
936062 Nine hundred thirty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
936063 Nine hundred thirty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
936064 Nine hundred thirty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
936065 Nine hundred thirty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
936066 Nine hundred thirty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
936067 Nine hundred thirty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
936068 Nine hundred thirty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
936069 Nine hundred thirty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
936070 Nine hundred thirty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
936071 Nine hundred thirty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
936072 Nine hundred thirty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
936073 Nine hundred thirty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
936074 Nine hundred thirty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
936075 Nine hundred thirty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
936076 Nine hundred thirty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
936077 Nine hundred thirty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
936078 Nine hundred thirty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
936079 Nine hundred thirty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
936080 Nine hundred thirty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
936081 Nine hundred thirty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
936082 Nine hundred thirty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
936083 Nine hundred thirty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
936084 Nine hundred thirty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
936085 Nine hundred thirty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
936086 Nine hundred thirty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
936087 Nine hundred thirty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
936088 Nine hundred thirty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
936089 Nine hundred thirty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
936090 Nine hundred thirty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
936091 Nine hundred thirty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
936092 Nine hundred thirty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
936093 Nine hundred thirty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
936094 Nine hundred thirty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
936095 Nine hundred thirty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
936096 Nine hundred thirty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
936097 Nine hundred thirty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
936098 Nine hundred thirty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
936099 Nine hundred thirty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
936100 Nine hundred thirty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936001 ถึง 936100 (Nine hundred thirty six thousand and one to Nine hundred thirty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 936101-936200, 936201-936300, 936301-936400, 936401-936500, 936501-936600, 936601-936700, 936701-936800, 936801-936900, 936901-937000, 937001-937100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 935901-936000, 935801-935900, 935701-935800, 935601-935700, 935501-935600, 935401-935500, 935301-935400, 935201-935300, 935101-935200, 935001-935100