วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 935001 ถึง 935100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 935001 ถึง 935100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 935001 ถึง 935100 (Nine hundred thirty five thousand and one to Nine hundred thirty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
935001 Nine hundred thirty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
935002 Nine hundred thirty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
935003 Nine hundred thirty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
935004 Nine hundred thirty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
935005 Nine hundred thirty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
935006 Nine hundred thirty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก
935007 Nine hundred thirty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
935008 Nine hundred thirty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
935009 Nine hundred thirty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
935010 Nine hundred thirty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
935011 Nine hundred thirty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
935012 Nine hundred thirty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
935013 Nine hundred thirty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
935014 Nine hundred thirty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
935015 Nine hundred thirty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
935016 Nine hundred thirty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
935017 Nine hundred thirty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
935018 Nine hundred thirty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
935019 Nine hundred thirty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
935020 Nine hundred thirty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
935021 Nine hundred thirty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
935022 Nine hundred thirty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
935023 Nine hundred thirty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
935024 Nine hundred thirty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
935025 Nine hundred thirty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
935026 Nine hundred thirty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
935027 Nine hundred thirty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
935028 Nine hundred thirty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
935029 Nine hundred thirty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
935030 Nine hundred thirty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
935031 Nine hundred thirty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
935032 Nine hundred thirty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
935033 Nine hundred thirty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
935034 Nine hundred thirty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
935035 Nine hundred thirty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
935036 Nine hundred thirty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
935037 Nine hundred thirty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
935038 Nine hundred thirty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
935039 Nine hundred thirty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
935040 Nine hundred thirty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
935041 Nine hundred thirty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
935042 Nine hundred thirty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
935043 Nine hundred thirty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
935044 Nine hundred thirty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
935045 Nine hundred thirty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
935046 Nine hundred thirty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
935047 Nine hundred thirty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
935048 Nine hundred thirty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
935049 Nine hundred thirty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
935050 Nine hundred thirty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
935051 Nine hundred thirty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
935052 Nine hundred thirty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
935053 Nine hundred thirty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
935054 Nine hundred thirty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
935055 Nine hundred thirty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
935056 Nine hundred thirty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
935057 Nine hundred thirty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
935058 Nine hundred thirty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
935059 Nine hundred thirty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
935060 Nine hundred thirty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
935061 Nine hundred thirty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
935062 Nine hundred thirty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
935063 Nine hundred thirty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
935064 Nine hundred thirty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
935065 Nine hundred thirty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
935066 Nine hundred thirty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
935067 Nine hundred thirty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
935068 Nine hundred thirty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
935069 Nine hundred thirty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
935070 Nine hundred thirty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
935071 Nine hundred thirty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
935072 Nine hundred thirty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
935073 Nine hundred thirty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
935074 Nine hundred thirty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
935075 Nine hundred thirty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
935076 Nine hundred thirty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
935077 Nine hundred thirty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
935078 Nine hundred thirty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
935079 Nine hundred thirty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
935080 Nine hundred thirty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
935081 Nine hundred thirty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
935082 Nine hundred thirty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
935083 Nine hundred thirty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
935084 Nine hundred thirty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
935085 Nine hundred thirty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
935086 Nine hundred thirty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
935087 Nine hundred thirty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
935088 Nine hundred thirty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
935089 Nine hundred thirty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
935090 Nine hundred thirty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
935091 Nine hundred thirty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
935092 Nine hundred thirty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
935093 Nine hundred thirty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
935094 Nine hundred thirty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
935095 Nine hundred thirty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
935096 Nine hundred thirty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
935097 Nine hundred thirty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
935098 Nine hundred thirty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
935099 Nine hundred thirty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
935100 Nine hundred thirty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 935001 ถึง 935100 (Nine hundred thirty five thousand and one to Nine hundred thirty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 935101-935200, 935201-935300, 935301-935400, 935401-935500, 935501-935600, 935601-935700, 935701-935800, 935801-935900, 935901-936000, 936001-936100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934901-935000, 934801-934900, 934701-934800, 934601-934700, 934501-934600, 934401-934500, 934301-934400, 934201-934300, 934101-934200, 934001-934100