วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934901 ถึง 935000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934901 ถึง 935000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934901 ถึง 935000 (Nine hundred thirty four thousand nine hundred and one to Nine hundred thirty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934901 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
934902 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
934903 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
934904 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
934905 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
934906 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
934907 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
934908 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
934909 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
934910 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
934911 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934912 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
934913 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
934914 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
934915 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
934916 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
934917 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934918 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
934919 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
934920 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
934921 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934922 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934923 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934924 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934925 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934926 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934927 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934928 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934929 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934930 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
934931 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934932 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934933 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934934 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934935 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934936 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934937 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934938 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934939 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934940 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
934941 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934942 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934943 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934944 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934945 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934946 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934947 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934948 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934949 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934950 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
934951 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934952 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934953 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934954 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934955 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934956 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934957 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934958 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934959 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934960 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
934961 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934962 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934963 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934964 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934965 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934966 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
934967 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934968 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934969 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934970 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934971 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934972 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934973 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934974 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934975 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934976 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934977 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934978 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934979 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934980 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
934981 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934982 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934983 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934984 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934985 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934986 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934987 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934988 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934989 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934990 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
934991 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934992 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934993 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934994 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934995 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934996 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934997 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934998 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934999 Nine hundred thirty four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
935000 Nine hundred thirty five thousandไนน์ ฮันเดรด เธอที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934901 ถึง 935000 (Nine hundred thirty four thousand nine hundred and one to Nine hundred thirty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 935001-935100, 935101-935200, 935201-935300, 935301-935400, 935401-935500, 935501-935600, 935601-935700, 935701-935800, 935801-935900, 935901-936000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934801-934900, 934701-934800, 934601-934700, 934501-934600, 934401-934500, 934301-934400, 934201-934300, 934101-934200, 934001-934100, 933901-934000