วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934801 ถึง 934900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934801 ถึง 934900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934801 ถึง 934900 (Nine hundred thirty four thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934801 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
934802 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
934803 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
934804 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
934805 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
934806 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
934807 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
934808 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
934809 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
934810 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
934811 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934812 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
934813 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
934814 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
934815 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
934816 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
934817 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934818 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
934819 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
934820 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
934821 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934822 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934823 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934824 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934825 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934826 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934827 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934828 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934829 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934830 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
934831 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934832 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934833 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934834 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934835 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934836 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934837 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934838 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934839 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934840 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
934841 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934842 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934843 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934844 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934845 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934846 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934847 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934848 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934849 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934850 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
934851 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934852 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934853 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934854 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934855 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934856 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934857 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934858 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934859 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934860 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
934861 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934862 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934863 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934864 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934865 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934866 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
934867 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934868 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934869 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934870 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934871 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934872 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934873 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934874 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934875 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934876 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934877 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934878 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934879 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934880 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
934881 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934882 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934883 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934884 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934885 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934886 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934887 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934888 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934889 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934890 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
934891 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934892 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934893 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934894 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934895 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934896 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934897 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934898 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934899 Nine hundred thirty four thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
934900 Nine hundred thirty four thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934801 ถึง 934900 (Nine hundred thirty four thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934901-935000, 935001-935100, 935101-935200, 935201-935300, 935301-935400, 935401-935500, 935501-935600, 935601-935700, 935701-935800, 935801-935900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934701-934800, 934601-934700, 934501-934600, 934401-934500, 934301-934400, 934201-934300, 934101-934200, 934001-934100, 933901-934000, 933801-933900