วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934601 ถึง 934700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934601 ถึง 934700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934601 ถึง 934700 (Nine hundred thirty four thousand six hundred and one to Nine hundred thirty four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934601 Nine hundred thirty four thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
934602 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
934603 Nine hundred thirty four thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
934604 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
934605 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
934606 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
934607 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
934608 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
934609 Nine hundred thirty four thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
934610 Nine hundred thirty four thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
934611 Nine hundred thirty four thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934612 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
934613 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
934614 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
934615 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
934616 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
934617 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934618 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
934619 Nine hundred thirty four thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
934620 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
934621 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934622 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934623 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934624 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934625 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934626 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934627 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934628 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934629 Nine hundred thirty four thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934630 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
934631 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934632 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934633 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934634 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934635 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934636 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934637 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934638 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934639 Nine hundred thirty four thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934640 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
934641 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934642 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934643 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934644 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934645 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934646 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934647 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934648 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934649 Nine hundred thirty four thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934650 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
934651 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934652 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934653 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934654 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934655 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934656 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934657 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934658 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934659 Nine hundred thirty four thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934660 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
934661 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934662 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934663 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934664 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934665 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934666 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
934667 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934668 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934669 Nine hundred thirty four thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934670 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934671 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934672 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934673 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934674 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934675 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934676 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934677 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934678 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934679 Nine hundred thirty four thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934680 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
934681 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934682 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934683 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934684 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934685 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934686 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934687 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934688 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934689 Nine hundred thirty four thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934690 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
934691 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934692 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934693 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934694 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934695 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934696 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934697 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934698 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934699 Nine hundred thirty four thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
934700 Nine hundred thirty four thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934601 ถึง 934700 (Nine hundred thirty four thousand six hundred and one to Nine hundred thirty four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934701-934800, 934801-934900, 934901-935000, 935001-935100, 935101-935200, 935201-935300, 935301-935400, 935401-935500, 935501-935600, 935601-935700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934501-934600, 934401-934500, 934301-934400, 934201-934300, 934101-934200, 934001-934100, 933901-934000, 933801-933900, 933701-933800, 933601-933700