วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934501 ถึง 934600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934501 ถึง 934600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934501 ถึง 934600 (Nine hundred thirty four thousand five hundred and one to Nine hundred thirty four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934501 Nine hundred thirty four thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
934502 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
934503 Nine hundred thirty four thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
934504 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
934505 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
934506 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
934507 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
934508 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
934509 Nine hundred thirty four thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
934510 Nine hundred thirty four thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
934511 Nine hundred thirty four thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934512 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
934513 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
934514 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
934515 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
934516 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
934517 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934518 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
934519 Nine hundred thirty four thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
934520 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
934521 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934522 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934523 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934524 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934525 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934526 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934527 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934528 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934529 Nine hundred thirty four thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934530 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
934531 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934532 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934533 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934534 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934535 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934536 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934537 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934538 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934539 Nine hundred thirty four thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934540 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
934541 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934542 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934543 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934544 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934545 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934546 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934547 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934548 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934549 Nine hundred thirty four thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934550 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
934551 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934552 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934553 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934554 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934555 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934556 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934557 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934558 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934559 Nine hundred thirty four thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934560 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
934561 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934562 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934563 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934564 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934565 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934566 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
934567 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934568 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934569 Nine hundred thirty four thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934570 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934571 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934572 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934573 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934574 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934575 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934576 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934577 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934578 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934579 Nine hundred thirty four thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934580 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
934581 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934582 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934583 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934584 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934585 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934586 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934587 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934588 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934589 Nine hundred thirty four thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934590 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
934591 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934592 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934593 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934594 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934595 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934596 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934597 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934598 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934599 Nine hundred thirty four thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
934600 Nine hundred thirty four thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934501 ถึง 934600 (Nine hundred thirty four thousand five hundred and one to Nine hundred thirty four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934601-934700, 934701-934800, 934801-934900, 934901-935000, 935001-935100, 935101-935200, 935201-935300, 935301-935400, 935401-935500, 935501-935600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934401-934500, 934301-934400, 934201-934300, 934101-934200, 934001-934100, 933901-934000, 933801-933900, 933701-933800, 933601-933700, 933501-933600