วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934201 ถึง 934300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934201 ถึง 934300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934201 ถึง 934300 (Nine hundred thirty four thousand two hundred and one to Nine hundred thirty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934201 Nine hundred thirty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
934202 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
934203 Nine hundred thirty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
934204 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
934205 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
934206 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
934207 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
934208 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
934209 Nine hundred thirty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
934210 Nine hundred thirty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
934211 Nine hundred thirty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934212 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
934213 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
934214 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
934215 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
934216 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
934217 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934218 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
934219 Nine hundred thirty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
934220 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
934221 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934222 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934223 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934224 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934225 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934226 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934227 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934228 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934229 Nine hundred thirty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934230 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
934231 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934232 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934233 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934234 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934235 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934236 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934237 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934238 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934239 Nine hundred thirty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934240 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
934241 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934242 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934243 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934244 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934245 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934246 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934247 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934248 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934249 Nine hundred thirty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934250 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
934251 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934252 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934253 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934254 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934255 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934256 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934257 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934258 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934259 Nine hundred thirty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934260 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
934261 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934262 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934263 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934264 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934265 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934266 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
934267 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934268 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934269 Nine hundred thirty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934270 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934271 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934272 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934273 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934274 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934275 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934276 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934277 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934278 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934279 Nine hundred thirty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934280 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
934281 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934282 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934283 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934284 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934285 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934286 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934287 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934288 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934289 Nine hundred thirty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934290 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
934291 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934292 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934293 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934294 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934295 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934296 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934297 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934298 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934299 Nine hundred thirty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
934300 Nine hundred thirty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934201 ถึง 934300 (Nine hundred thirty four thousand two hundred and one to Nine hundred thirty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934301-934400, 934401-934500, 934501-934600, 934601-934700, 934701-934800, 934801-934900, 934901-935000, 935001-935100, 935101-935200, 935201-935300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934101-934200, 934001-934100, 933901-934000, 933801-933900, 933701-933800, 933601-933700, 933501-933600, 933401-933500, 933301-933400, 933201-933300