วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934101 ถึง 934200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934101 ถึง 934200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934101 ถึง 934200 (Nine hundred thirty four thousand one hundred and one to Nine hundred thirty four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934101 Nine hundred thirty four thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
934102 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
934103 Nine hundred thirty four thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
934104 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
934105 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
934106 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
934107 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
934108 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
934109 Nine hundred thirty four thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
934110 Nine hundred thirty four thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
934111 Nine hundred thirty four thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
934112 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
934113 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
934114 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
934115 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
934116 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
934117 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
934118 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
934119 Nine hundred thirty four thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
934120 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
934121 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
934122 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
934123 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
934124 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
934125 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
934126 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
934127 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
934128 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
934129 Nine hundred thirty four thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
934130 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
934131 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
934132 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
934133 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
934134 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
934135 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
934136 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
934137 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
934138 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
934139 Nine hundred thirty four thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
934140 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
934141 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
934142 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
934143 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
934144 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
934145 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
934146 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
934147 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
934148 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
934149 Nine hundred thirty four thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
934150 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
934151 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
934152 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
934153 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
934154 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
934155 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
934156 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
934157 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
934158 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
934159 Nine hundred thirty four thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
934160 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
934161 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
934162 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
934163 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
934164 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
934165 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
934166 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
934167 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
934168 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
934169 Nine hundred thirty four thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
934170 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
934171 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934172 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
934173 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
934174 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
934175 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
934176 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
934177 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934178 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
934179 Nine hundred thirty four thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
934180 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
934181 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
934182 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
934183 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
934184 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
934185 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
934186 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
934187 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
934188 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
934189 Nine hundred thirty four thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
934190 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
934191 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
934192 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
934193 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
934194 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
934195 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
934196 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
934197 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
934198 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
934199 Nine hundred thirty four thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
934200 Nine hundred thirty four thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934101 ถึง 934200 (Nine hundred thirty four thousand one hundred and one to Nine hundred thirty four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934201-934300, 934301-934400, 934401-934500, 934501-934600, 934601-934700, 934701-934800, 934801-934900, 934901-935000, 935001-935100, 935101-935200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 934001-934100, 933901-934000, 933801-933900, 933701-933800, 933601-933700, 933501-933600, 933401-933500, 933301-933400, 933201-933300, 933101-933200