วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934001 ถึง 934100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 934001 ถึง 934100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934001 ถึง 934100 (Nine hundred thirty four thousand and one to Nine hundred thirty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
934001 Nine hundred thirty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
934002 Nine hundred thirty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง
934003 Nine hundred thirty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม
934004 Nine hundred thirty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่
934005 Nine hundred thirty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
934006 Nine hundred thirty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก
934007 Nine hundred thirty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
934008 Nine hundred thirty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด
934009 Nine hundred thirty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
934010 Nine hundred thirty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
934011 Nine hundred thirty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
934012 Nine hundred thirty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
934013 Nine hundred thirty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
934014 Nine hundred thirty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
934015 Nine hundred thirty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
934016 Nine hundred thirty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
934017 Nine hundred thirty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
934018 Nine hundred thirty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
934019 Nine hundred thirty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
934020 Nine hundred thirty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
934021 Nine hundred thirty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
934022 Nine hundred thirty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
934023 Nine hundred thirty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
934024 Nine hundred thirty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
934025 Nine hundred thirty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
934026 Nine hundred thirty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
934027 Nine hundred thirty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
934028 Nine hundred thirty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
934029 Nine hundred thirty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
934030 Nine hundred thirty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
934031 Nine hundred thirty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
934032 Nine hundred thirty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
934033 Nine hundred thirty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
934034 Nine hundred thirty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
934035 Nine hundred thirty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
934036 Nine hundred thirty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
934037 Nine hundred thirty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
934038 Nine hundred thirty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
934039 Nine hundred thirty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
934040 Nine hundred thirty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
934041 Nine hundred thirty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
934042 Nine hundred thirty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
934043 Nine hundred thirty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
934044 Nine hundred thirty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
934045 Nine hundred thirty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
934046 Nine hundred thirty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
934047 Nine hundred thirty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
934048 Nine hundred thirty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
934049 Nine hundred thirty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
934050 Nine hundred thirty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
934051 Nine hundred thirty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
934052 Nine hundred thirty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
934053 Nine hundred thirty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
934054 Nine hundred thirty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
934055 Nine hundred thirty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
934056 Nine hundred thirty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
934057 Nine hundred thirty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
934058 Nine hundred thirty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
934059 Nine hundred thirty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
934060 Nine hundred thirty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
934061 Nine hundred thirty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
934062 Nine hundred thirty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
934063 Nine hundred thirty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
934064 Nine hundred thirty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
934065 Nine hundred thirty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
934066 Nine hundred thirty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
934067 Nine hundred thirty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
934068 Nine hundred thirty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
934069 Nine hundred thirty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
934070 Nine hundred thirty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
934071 Nine hundred thirty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
934072 Nine hundred thirty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
934073 Nine hundred thirty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
934074 Nine hundred thirty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
934075 Nine hundred thirty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
934076 Nine hundred thirty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
934077 Nine hundred thirty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
934078 Nine hundred thirty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
934079 Nine hundred thirty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
934080 Nine hundred thirty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
934081 Nine hundred thirty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
934082 Nine hundred thirty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
934083 Nine hundred thirty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
934084 Nine hundred thirty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
934085 Nine hundred thirty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
934086 Nine hundred thirty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
934087 Nine hundred thirty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
934088 Nine hundred thirty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
934089 Nine hundred thirty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
934090 Nine hundred thirty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
934091 Nine hundred thirty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
934092 Nine hundred thirty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
934093 Nine hundred thirty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
934094 Nine hundred thirty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
934095 Nine hundred thirty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
934096 Nine hundred thirty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
934097 Nine hundred thirty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
934098 Nine hundred thirty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
934099 Nine hundred thirty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
934100 Nine hundred thirty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 934001 ถึง 934100 (Nine hundred thirty four thousand and one to Nine hundred thirty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 934101-934200, 934201-934300, 934301-934400, 934401-934500, 934501-934600, 934601-934700, 934701-934800, 934801-934900, 934901-935000, 935001-935100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 933901-934000, 933801-933900, 933701-933800, 933601-933700, 933501-933600, 933401-933500, 933301-933400, 933201-933300, 933101-933200, 933001-933100