วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933801 ถึง 933900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933801 ถึง 933900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933801 ถึง 933900 (Nine hundred thirty three thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
933801 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
933802 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
933803 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
933804 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
933805 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
933806 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
933807 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
933808 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
933809 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
933810 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
933811 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
933812 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
933813 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
933814 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
933815 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
933816 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
933817 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
933818 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
933819 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
933820 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
933821 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
933822 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
933823 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
933824 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
933825 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
933826 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
933827 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
933828 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
933829 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
933830 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
933831 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
933832 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
933833 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
933834 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
933835 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
933836 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
933837 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
933838 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
933839 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
933840 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
933841 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
933842 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
933843 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
933844 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
933845 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
933846 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
933847 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
933848 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
933849 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
933850 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
933851 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
933852 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
933853 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
933854 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
933855 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
933856 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
933857 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
933858 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
933859 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
933860 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
933861 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
933862 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
933863 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
933864 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
933865 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
933866 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
933867 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
933868 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
933869 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
933870 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
933871 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
933872 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
933873 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
933874 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
933875 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
933876 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
933877 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
933878 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
933879 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
933880 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
933881 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
933882 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
933883 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
933884 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
933885 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
933886 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
933887 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
933888 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
933889 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
933890 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
933891 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
933892 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
933893 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
933894 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
933895 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
933896 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
933897 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
933898 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
933899 Nine hundred thirty three thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
933900 Nine hundred thirty three thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933801 ถึง 933900 (Nine hundred thirty three thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 933901-934000, 934001-934100, 934101-934200, 934201-934300, 934301-934400, 934401-934500, 934501-934600, 934601-934700, 934701-934800, 934801-934900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 933701-933800, 933601-933700, 933501-933600, 933401-933500, 933301-933400, 933201-933300, 933101-933200, 933001-933100, 932901-933000, 932801-932900