วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933401 ถึง 933500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933401 ถึง 933500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933401 ถึง 933500 (Nine hundred thirty three thousand four hundred and one to Nine hundred thirty three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
933401 Nine hundred thirty three thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
933402 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
933403 Nine hundred thirty three thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
933404 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
933405 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
933406 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
933407 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
933408 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
933409 Nine hundred thirty three thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
933410 Nine hundred thirty three thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
933411 Nine hundred thirty three thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
933412 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
933413 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
933414 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
933415 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
933416 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
933417 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
933418 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
933419 Nine hundred thirty three thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
933420 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
933421 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
933422 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
933423 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
933424 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
933425 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
933426 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
933427 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
933428 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
933429 Nine hundred thirty three thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
933430 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
933431 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
933432 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
933433 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
933434 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
933435 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
933436 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
933437 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
933438 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
933439 Nine hundred thirty three thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
933440 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
933441 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
933442 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
933443 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
933444 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
933445 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
933446 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
933447 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
933448 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
933449 Nine hundred thirty three thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
933450 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
933451 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
933452 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
933453 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
933454 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
933455 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
933456 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
933457 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
933458 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
933459 Nine hundred thirty three thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
933460 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
933461 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
933462 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
933463 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
933464 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
933465 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
933466 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
933467 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
933468 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
933469 Nine hundred thirty three thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
933470 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
933471 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
933472 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
933473 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
933474 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
933475 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
933476 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
933477 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
933478 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
933479 Nine hundred thirty three thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
933480 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
933481 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
933482 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
933483 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
933484 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
933485 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
933486 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
933487 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
933488 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
933489 Nine hundred thirty three thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
933490 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
933491 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
933492 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
933493 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
933494 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
933495 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
933496 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
933497 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
933498 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
933499 Nine hundred thirty three thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
933500 Nine hundred thirty three thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933401 ถึง 933500 (Nine hundred thirty three thousand four hundred and one to Nine hundred thirty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 933501-933600, 933601-933700, 933701-933800, 933801-933900, 933901-934000, 934001-934100, 934101-934200, 934201-934300, 934301-934400, 934401-934500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 933301-933400, 933201-933300, 933101-933200, 933001-933100, 932901-933000, 932801-932900, 932701-932800, 932601-932700, 932501-932600, 932401-932500