วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933001 ถึง 933100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933001 ถึง 933100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933001 ถึง 933100 (Nine hundred thirty three thousand and one to Nine hundred thirty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
933001 Nine hundred thirty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
933002 Nine hundred thirty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง
933003 Nine hundred thirty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม
933004 Nine hundred thirty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่
933005 Nine hundred thirty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
933006 Nine hundred thirty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก
933007 Nine hundred thirty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
933008 Nine hundred thirty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด
933009 Nine hundred thirty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
933010 Nine hundred thirty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
933011 Nine hundred thirty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
933012 Nine hundred thirty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
933013 Nine hundred thirty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
933014 Nine hundred thirty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
933015 Nine hundred thirty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
933016 Nine hundred thirty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
933017 Nine hundred thirty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
933018 Nine hundred thirty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
933019 Nine hundred thirty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
933020 Nine hundred thirty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
933021 Nine hundred thirty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
933022 Nine hundred thirty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
933023 Nine hundred thirty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
933024 Nine hundred thirty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
933025 Nine hundred thirty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
933026 Nine hundred thirty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
933027 Nine hundred thirty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
933028 Nine hundred thirty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
933029 Nine hundred thirty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
933030 Nine hundred thirty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
933031 Nine hundred thirty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
933032 Nine hundred thirty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
933033 Nine hundred thirty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
933034 Nine hundred thirty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
933035 Nine hundred thirty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
933036 Nine hundred thirty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
933037 Nine hundred thirty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
933038 Nine hundred thirty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
933039 Nine hundred thirty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
933040 Nine hundred thirty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
933041 Nine hundred thirty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
933042 Nine hundred thirty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
933043 Nine hundred thirty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
933044 Nine hundred thirty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
933045 Nine hundred thirty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
933046 Nine hundred thirty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
933047 Nine hundred thirty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
933048 Nine hundred thirty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
933049 Nine hundred thirty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
933050 Nine hundred thirty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
933051 Nine hundred thirty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
933052 Nine hundred thirty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
933053 Nine hundred thirty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
933054 Nine hundred thirty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
933055 Nine hundred thirty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
933056 Nine hundred thirty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
933057 Nine hundred thirty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
933058 Nine hundred thirty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
933059 Nine hundred thirty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
933060 Nine hundred thirty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
933061 Nine hundred thirty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
933062 Nine hundred thirty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
933063 Nine hundred thirty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
933064 Nine hundred thirty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
933065 Nine hundred thirty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
933066 Nine hundred thirty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
933067 Nine hundred thirty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
933068 Nine hundred thirty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
933069 Nine hundred thirty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
933070 Nine hundred thirty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
933071 Nine hundred thirty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
933072 Nine hundred thirty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
933073 Nine hundred thirty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
933074 Nine hundred thirty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
933075 Nine hundred thirty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
933076 Nine hundred thirty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
933077 Nine hundred thirty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
933078 Nine hundred thirty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
933079 Nine hundred thirty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
933080 Nine hundred thirty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
933081 Nine hundred thirty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
933082 Nine hundred thirty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
933083 Nine hundred thirty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
933084 Nine hundred thirty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
933085 Nine hundred thirty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
933086 Nine hundred thirty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
933087 Nine hundred thirty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
933088 Nine hundred thirty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
933089 Nine hundred thirty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
933090 Nine hundred thirty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
933091 Nine hundred thirty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
933092 Nine hundred thirty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
933093 Nine hundred thirty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
933094 Nine hundred thirty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
933095 Nine hundred thirty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
933096 Nine hundred thirty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
933097 Nine hundred thirty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
933098 Nine hundred thirty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
933099 Nine hundred thirty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
933100 Nine hundred thirty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933001 ถึง 933100 (Nine hundred thirty three thousand and one to Nine hundred thirty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 933101-933200, 933201-933300, 933301-933400, 933401-933500, 933501-933600, 933601-933700, 933701-933800, 933801-933900, 933901-934000, 934001-934100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932901-933000, 932801-932900, 932701-932800, 932601-932700, 932501-932600, 932401-932500, 932301-932400, 932201-932300, 932101-932200, 932001-932100

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน