วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932801 ถึง 932900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932801 ถึง 932900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932801 ถึง 932900 (Nine hundred thirty two thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932801 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
932802 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
932803 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
932804 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
932805 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
932806 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
932807 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
932808 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
932809 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
932810 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
932811 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
932812 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
932813 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
932814 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
932815 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
932816 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
932817 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
932818 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
932819 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
932820 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
932821 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
932822 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
932823 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
932824 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
932825 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
932826 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
932827 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
932828 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
932829 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
932830 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
932831 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932832 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
932833 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
932834 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
932835 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
932836 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
932837 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
932838 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
932839 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
932840 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
932841 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
932842 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
932843 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
932844 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
932845 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
932846 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
932847 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
932848 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
932849 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
932850 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
932851 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
932852 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
932853 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
932854 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
932855 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
932856 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
932857 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
932858 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
932859 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
932860 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
932861 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
932862 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
932863 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
932864 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
932865 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
932866 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
932867 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
932868 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
932869 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
932870 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
932871 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932872 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
932873 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
932874 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
932875 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
932876 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
932877 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932878 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
932879 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
932880 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
932881 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
932882 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
932883 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
932884 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
932885 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
932886 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
932887 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
932888 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
932889 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
932890 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
932891 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
932892 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
932893 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
932894 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
932895 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
932896 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
932897 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
932898 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
932899 Nine hundred thirty two thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
932900 Nine hundred thirty two thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932801 ถึง 932900 (Nine hundred thirty two thousand eight hundred and one to Nine hundred thirty two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932901-933000, 933001-933100, 933101-933200, 933201-933300, 933301-933400, 933401-933500, 933501-933600, 933601-933700, 933701-933800, 933801-933900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932701-932800, 932601-932700, 932501-932600, 932401-932500, 932301-932400, 932201-932300, 932101-932200, 932001-932100, 931901-932000, 931801-931900