วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932301 ถึง 932400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932301 ถึง 932400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932301 ถึง 932400 (Nine hundred thirty two thousand three hundred and one to Nine hundred thirty two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932301 Nine hundred thirty two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
932302 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
932303 Nine hundred thirty two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
932304 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
932305 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
932306 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
932307 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
932308 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
932309 Nine hundred thirty two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
932310 Nine hundred thirty two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
932311 Nine hundred thirty two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
932312 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
932313 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
932314 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
932315 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
932316 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
932317 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
932318 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
932319 Nine hundred thirty two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
932320 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
932321 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
932322 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
932323 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
932324 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
932325 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
932326 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
932327 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
932328 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
932329 Nine hundred thirty two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
932330 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
932331 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932332 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
932333 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
932334 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
932335 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
932336 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
932337 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
932338 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
932339 Nine hundred thirty two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
932340 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
932341 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
932342 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
932343 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
932344 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
932345 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
932346 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
932347 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
932348 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
932349 Nine hundred thirty two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
932350 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
932351 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
932352 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
932353 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
932354 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
932355 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
932356 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
932357 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
932358 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
932359 Nine hundred thirty two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
932360 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
932361 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
932362 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
932363 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
932364 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
932365 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
932366 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
932367 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
932368 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
932369 Nine hundred thirty two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
932370 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
932371 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932372 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
932373 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
932374 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
932375 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
932376 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
932377 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932378 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
932379 Nine hundred thirty two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
932380 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
932381 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
932382 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
932383 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
932384 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
932385 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
932386 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
932387 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
932388 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
932389 Nine hundred thirty two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
932390 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
932391 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
932392 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
932393 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
932394 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
932395 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
932396 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
932397 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
932398 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
932399 Nine hundred thirty two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
932400 Nine hundred thirty two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932301 ถึง 932400 (Nine hundred thirty two thousand three hundred and one to Nine hundred thirty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932401-932500, 932501-932600, 932601-932700, 932701-932800, 932801-932900, 932901-933000, 933001-933100, 933101-933200, 933201-933300, 933301-933400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932201-932300, 932101-932200, 932001-932100, 931901-932000, 931801-931900, 931701-931800, 931601-931700, 931501-931600, 931401-931500, 931301-931400