วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932201 ถึง 932300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932201 ถึง 932300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932201 ถึง 932300 (Nine hundred thirty two thousand two hundred and one to Nine hundred thirty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932201 Nine hundred thirty two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
932202 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
932203 Nine hundred thirty two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
932204 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
932205 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
932206 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
932207 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
932208 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
932209 Nine hundred thirty two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
932210 Nine hundred thirty two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
932211 Nine hundred thirty two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
932212 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
932213 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
932214 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
932215 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
932216 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
932217 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
932218 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
932219 Nine hundred thirty two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
932220 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
932221 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
932222 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
932223 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
932224 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
932225 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
932226 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
932227 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
932228 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
932229 Nine hundred thirty two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
932230 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
932231 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932232 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
932233 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
932234 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
932235 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
932236 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
932237 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
932238 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
932239 Nine hundred thirty two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
932240 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
932241 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
932242 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
932243 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
932244 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
932245 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
932246 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
932247 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
932248 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
932249 Nine hundred thirty two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
932250 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
932251 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
932252 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
932253 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
932254 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
932255 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
932256 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
932257 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
932258 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
932259 Nine hundred thirty two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
932260 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
932261 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
932262 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
932263 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
932264 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
932265 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
932266 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
932267 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
932268 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
932269 Nine hundred thirty two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
932270 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
932271 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932272 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
932273 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
932274 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
932275 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
932276 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
932277 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932278 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
932279 Nine hundred thirty two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
932280 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
932281 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
932282 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
932283 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
932284 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
932285 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
932286 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
932287 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
932288 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
932289 Nine hundred thirty two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
932290 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
932291 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
932292 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
932293 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
932294 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
932295 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
932296 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
932297 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
932298 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
932299 Nine hundred thirty two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
932300 Nine hundred thirty two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932201 ถึง 932300 (Nine hundred thirty two thousand two hundred and one to Nine hundred thirty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932301-932400, 932401-932500, 932501-932600, 932601-932700, 932701-932800, 932801-932900, 932901-933000, 933001-933100, 933101-933200, 933201-933300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932101-932200, 932001-932100, 931901-932000, 931801-931900, 931701-931800, 931601-931700, 931501-931600, 931401-931500, 931301-931400, 931201-931300