วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932001 ถึง 932100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932001 ถึง 932100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932001 ถึง 932100 (Nine hundred thirty two thousand and one to Nine hundred thirty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932001 Nine hundred thirty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
932002 Nine hundred thirty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง
932003 Nine hundred thirty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม
932004 Nine hundred thirty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่
932005 Nine hundred thirty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
932006 Nine hundred thirty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก
932007 Nine hundred thirty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
932008 Nine hundred thirty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด
932009 Nine hundred thirty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
932010 Nine hundred thirty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
932011 Nine hundred thirty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
932012 Nine hundred thirty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
932013 Nine hundred thirty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
932014 Nine hundred thirty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
932015 Nine hundred thirty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
932016 Nine hundred thirty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
932017 Nine hundred thirty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
932018 Nine hundred thirty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
932019 Nine hundred thirty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
932020 Nine hundred thirty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
932021 Nine hundred thirty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
932022 Nine hundred thirty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
932023 Nine hundred thirty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
932024 Nine hundred thirty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
932025 Nine hundred thirty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
932026 Nine hundred thirty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
932027 Nine hundred thirty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
932028 Nine hundred thirty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
932029 Nine hundred thirty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
932030 Nine hundred thirty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
932031 Nine hundred thirty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
932032 Nine hundred thirty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
932033 Nine hundred thirty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
932034 Nine hundred thirty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
932035 Nine hundred thirty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
932036 Nine hundred thirty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
932037 Nine hundred thirty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
932038 Nine hundred thirty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
932039 Nine hundred thirty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
932040 Nine hundred thirty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
932041 Nine hundred thirty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
932042 Nine hundred thirty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
932043 Nine hundred thirty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
932044 Nine hundred thirty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
932045 Nine hundred thirty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
932046 Nine hundred thirty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
932047 Nine hundred thirty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
932048 Nine hundred thirty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
932049 Nine hundred thirty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
932050 Nine hundred thirty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
932051 Nine hundred thirty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
932052 Nine hundred thirty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
932053 Nine hundred thirty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
932054 Nine hundred thirty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
932055 Nine hundred thirty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
932056 Nine hundred thirty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
932057 Nine hundred thirty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
932058 Nine hundred thirty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
932059 Nine hundred thirty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
932060 Nine hundred thirty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
932061 Nine hundred thirty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
932062 Nine hundred thirty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
932063 Nine hundred thirty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
932064 Nine hundred thirty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
932065 Nine hundred thirty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
932066 Nine hundred thirty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
932067 Nine hundred thirty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
932068 Nine hundred thirty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
932069 Nine hundred thirty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
932070 Nine hundred thirty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
932071 Nine hundred thirty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932072 Nine hundred thirty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
932073 Nine hundred thirty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
932074 Nine hundred thirty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
932075 Nine hundred thirty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
932076 Nine hundred thirty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
932077 Nine hundred thirty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932078 Nine hundred thirty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
932079 Nine hundred thirty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
932080 Nine hundred thirty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
932081 Nine hundred thirty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
932082 Nine hundred thirty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
932083 Nine hundred thirty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
932084 Nine hundred thirty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
932085 Nine hundred thirty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
932086 Nine hundred thirty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
932087 Nine hundred thirty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
932088 Nine hundred thirty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
932089 Nine hundred thirty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
932090 Nine hundred thirty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
932091 Nine hundred thirty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
932092 Nine hundred thirty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
932093 Nine hundred thirty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
932094 Nine hundred thirty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
932095 Nine hundred thirty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
932096 Nine hundred thirty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
932097 Nine hundred thirty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
932098 Nine hundred thirty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
932099 Nine hundred thirty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
932100 Nine hundred thirty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932001 ถึง 932100 (Nine hundred thirty two thousand and one to Nine hundred thirty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932101-932200, 932201-932300, 932301-932400, 932401-932500, 932501-932600, 932601-932700, 932701-932800, 932801-932900, 932901-933000, 933001-933100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 931901-932000, 931801-931900, 931701-931800, 931601-931700, 931501-931600, 931401-931500, 931301-931400, 931201-931300, 931101-931200, 931001-931100