วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930701 ถึง 930800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930701 ถึง 930800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930701 ถึง 930800 (Nine hundred thirty thousand seven hundred and one to Nine hundred thirty thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
930701 Nine hundred thirty thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
930702 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
930703 Nine hundred thirty thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
930704 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
930705 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
930706 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
930707 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
930708 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
930709 Nine hundred thirty thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
930710 Nine hundred thirty thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
930711 Nine hundred thirty thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
930712 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
930713 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
930714 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
930715 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
930716 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
930717 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
930718 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
930719 Nine hundred thirty thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
930720 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
930721 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
930722 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
930723 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
930724 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
930725 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
930726 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
930727 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
930728 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
930729 Nine hundred thirty thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
930730 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
930731 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
930732 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
930733 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
930734 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
930735 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
930736 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
930737 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
930738 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
930739 Nine hundred thirty thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
930740 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
930741 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
930742 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
930743 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
930744 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
930745 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
930746 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
930747 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
930748 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
930749 Nine hundred thirty thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
930750 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
930751 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
930752 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
930753 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
930754 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
930755 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
930756 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
930757 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
930758 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
930759 Nine hundred thirty thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
930760 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
930761 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
930762 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
930763 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
930764 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
930765 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
930766 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
930767 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
930768 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
930769 Nine hundred thirty thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
930770 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
930771 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
930772 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
930773 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
930774 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
930775 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
930776 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
930777 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
930778 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
930779 Nine hundred thirty thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
930780 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
930781 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
930782 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
930783 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
930784 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
930785 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
930786 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
930787 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
930788 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
930789 Nine hundred thirty thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
930790 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
930791 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
930792 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
930793 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
930794 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
930795 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
930796 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
930797 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
930798 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
930799 Nine hundred thirty thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
930800 Nine hundred thirty thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930701 ถึง 930800 (Nine hundred thirty thousand seven hundred and one to Nine hundred thirty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 930801-930900, 930901-931000, 931001-931100, 931101-931200, 931201-931300, 931301-931400, 931401-931500, 931501-931600, 931601-931700, 931701-931800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 930601-930700, 930501-930600, 930401-930500, 930301-930400, 930201-930300, 930101-930200, 930001-930100, 929901-930000, 929801-929900, 929701-929800