วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930501 ถึง 930600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930501 ถึง 930600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930501 ถึง 930600 (Nine hundred thirty thousand five hundred and one to Nine hundred thirty thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
930501 Nine hundred thirty thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
930502 Nine hundred thirty thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
930503 Nine hundred thirty thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
930504 Nine hundred thirty thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
930505 Nine hundred thirty thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
930506 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
930507 Nine hundred thirty thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
930508 Nine hundred thirty thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
930509 Nine hundred thirty thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
930510 Nine hundred thirty thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
930511 Nine hundred thirty thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
930512 Nine hundred thirty thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
930513 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
930514 Nine hundred thirty thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
930515 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
930516 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
930517 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
930518 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
930519 Nine hundred thirty thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
930520 Nine hundred thirty thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
930521 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
930522 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
930523 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
930524 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
930525 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
930526 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
930527 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
930528 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
930529 Nine hundred thirty thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
930530 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
930531 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
930532 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
930533 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
930534 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
930535 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
930536 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
930537 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
930538 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
930539 Nine hundred thirty thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
930540 Nine hundred thirty thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
930541 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
930542 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
930543 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
930544 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
930545 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
930546 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
930547 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
930548 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
930549 Nine hundred thirty thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
930550 Nine hundred thirty thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
930551 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
930552 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
930553 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
930554 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
930555 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
930556 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
930557 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
930558 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
930559 Nine hundred thirty thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
930560 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
930561 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
930562 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
930563 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
930564 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
930565 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
930566 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
930567 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
930568 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
930569 Nine hundred thirty thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
930570 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
930571 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
930572 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
930573 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
930574 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
930575 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
930576 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
930577 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
930578 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
930579 Nine hundred thirty thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
930580 Nine hundred thirty thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
930581 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
930582 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
930583 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
930584 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
930585 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
930586 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
930587 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
930588 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
930589 Nine hundred thirty thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
930590 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
930591 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
930592 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
930593 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
930594 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
930595 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
930596 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
930597 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
930598 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
930599 Nine hundred thirty thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
930600 Nine hundred thirty thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930501 ถึง 930600 (Nine hundred thirty thousand five hundred and one to Nine hundred thirty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 930601-930700, 930701-930800, 930801-930900, 930901-931000, 931001-931100, 931101-931200, 931201-931300, 931301-931400, 931401-931500, 931501-931600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 930401-930500, 930301-930400, 930201-930300, 930101-930200, 930001-930100, 929901-930000, 929801-929900, 929701-929800, 929601-929700, 929501-929600