วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930301 ถึง 930400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930301 ถึง 930400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930301 ถึง 930400 (Nine hundred thirty thousand three hundred and one to Nine hundred thirty thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
930301 Nine hundred thirty thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
930302 Nine hundred thirty thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
930303 Nine hundred thirty thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
930304 Nine hundred thirty thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
930305 Nine hundred thirty thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
930306 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
930307 Nine hundred thirty thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
930308 Nine hundred thirty thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
930309 Nine hundred thirty thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
930310 Nine hundred thirty thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
930311 Nine hundred thirty thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
930312 Nine hundred thirty thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
930313 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
930314 Nine hundred thirty thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
930315 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
930316 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
930317 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
930318 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
930319 Nine hundred thirty thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
930320 Nine hundred thirty thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
930321 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
930322 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
930323 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
930324 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
930325 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
930326 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
930327 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
930328 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
930329 Nine hundred thirty thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
930330 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
930331 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
930332 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
930333 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
930334 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
930335 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
930336 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
930337 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
930338 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
930339 Nine hundred thirty thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
930340 Nine hundred thirty thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
930341 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
930342 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
930343 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
930344 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
930345 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
930346 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
930347 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
930348 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
930349 Nine hundred thirty thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
930350 Nine hundred thirty thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
930351 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
930352 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
930353 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
930354 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
930355 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
930356 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
930357 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
930358 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
930359 Nine hundred thirty thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
930360 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
930361 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
930362 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
930363 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
930364 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
930365 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
930366 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
930367 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
930368 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
930369 Nine hundred thirty thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
930370 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
930371 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
930372 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
930373 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
930374 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
930375 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
930376 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
930377 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
930378 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
930379 Nine hundred thirty thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
930380 Nine hundred thirty thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
930381 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
930382 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
930383 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
930384 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
930385 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
930386 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
930387 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
930388 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
930389 Nine hundred thirty thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
930390 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
930391 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
930392 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
930393 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
930394 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
930395 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
930396 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
930397 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
930398 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
930399 Nine hundred thirty thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
930400 Nine hundred thirty thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930301 ถึง 930400 (Nine hundred thirty thousand three hundred and one to Nine hundred thirty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 930401-930500, 930501-930600, 930601-930700, 930701-930800, 930801-930900, 930901-931000, 931001-931100, 931101-931200, 931201-931300, 931301-931400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 930201-930300, 930101-930200, 930001-930100, 929901-930000, 929801-929900, 929701-929800, 929601-929700, 929501-929600, 929401-929500, 929301-929400