วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9301 ถึง 9400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9301 ถึง 9400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9301 ถึง 9400 (Nine thousand three hundred and one to Nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9301 Nine thousand three hundred and oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
9302 Nine thousand three hundred and twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
9303 Nine thousand three hundred and threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
9304 Nine thousand three hundred and fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
9305 Nine thousand three hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
9306 Nine thousand three hundred and sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
9307 Nine thousand three hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
9308 Nine thousand three hundred and eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
9309 Nine thousand three hundred and nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
9310 Nine thousand three hundred and tenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
9311 Nine thousand three hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9312 Nine thousand three hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
9313 Nine thousand three hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
9314 Nine thousand three hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
9315 Nine thousand three hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
9316 Nine thousand three hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
9317 Nine thousand three hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9318 Nine thousand three hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
9319 Nine thousand three hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
9320 Nine thousand three hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
9321 Nine thousand three hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9322 Nine thousand three hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9323 Nine thousand three hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9324 Nine thousand three hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9325 Nine thousand three hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9326 Nine thousand three hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9327 Nine thousand three hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9328 Nine thousand three hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9329 Nine thousand three hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9330 Nine thousand three hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
9331 Nine thousand three hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9332 Nine thousand three hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9333 Nine thousand three hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9334 Nine thousand three hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9335 Nine thousand three hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9336 Nine thousand three hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9337 Nine thousand three hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9338 Nine thousand three hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9339 Nine thousand three hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9340 Nine thousand three hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
9341 Nine thousand three hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9342 Nine thousand three hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9343 Nine thousand three hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9344 Nine thousand three hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9345 Nine thousand three hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9346 Nine thousand three hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9347 Nine thousand three hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9348 Nine thousand three hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9349 Nine thousand three hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9350 Nine thousand three hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
9351 Nine thousand three hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9352 Nine thousand three hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9353 Nine thousand three hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9354 Nine thousand three hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9355 Nine thousand three hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9356 Nine thousand three hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9357 Nine thousand three hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9358 Nine thousand three hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9359 Nine thousand three hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9360 Nine thousand three hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
9361 Nine thousand three hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9362 Nine thousand three hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9363 Nine thousand three hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9364 Nine thousand three hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9365 Nine thousand three hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9366 Nine thousand three hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
9367 Nine thousand three hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9368 Nine thousand three hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9369 Nine thousand three hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9370 Nine thousand three hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9371 Nine thousand three hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9372 Nine thousand three hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9373 Nine thousand three hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9374 Nine thousand three hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9375 Nine thousand three hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9376 Nine thousand three hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9377 Nine thousand three hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9378 Nine thousand three hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9379 Nine thousand three hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9380 Nine thousand three hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
9381 Nine thousand three hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9382 Nine thousand three hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9383 Nine thousand three hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9384 Nine thousand three hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9385 Nine thousand three hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9386 Nine thousand three hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9387 Nine thousand three hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9388 Nine thousand three hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9389 Nine thousand three hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9390 Nine thousand three hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
9391 Nine thousand three hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9392 Nine thousand three hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9393 Nine thousand three hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9394 Nine thousand three hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9395 Nine thousand three hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9396 Nine thousand three hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9397 Nine thousand three hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9398 Nine thousand three hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9399 Nine thousand three hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9400 Nine thousand four hundredไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9301 ถึง 9400 (Nine thousand three hundred and one to Nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400