วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930001 ถึง 930100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 930001 ถึง 930100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930001 ถึง 930100 (Nine hundred thirty thousand and one to Nine hundred thirty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
930001 Nine hundred thirty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง
930002 Nine hundred thirty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง
930003 Nine hundred thirty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม
930004 Nine hundred thirty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่
930005 Nine hundred thirty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า
930006 Nine hundred thirty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก
930007 Nine hundred thirty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด
930008 Nine hundred thirty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด
930009 Nine hundred thirty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า
930010 Nine hundred thirty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ
930011 Nine hundred thirty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​เอ็ด
930012 Nine hundred thirty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​สอง
930013 Nine hundred thirty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​สาม
930014 Nine hundred thirty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​สี่
930015 Nine hundred thirty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​ห้า
930016 Nine hundred thirty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​หก
930017 Nine hundred thirty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​เจ็ด
930018 Nine hundred thirty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​แปด
930019 Nine hundred thirty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สิบ​เก้า
930020 Nine hundred thirty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ
930021 Nine hundred thirty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
930022 Nine hundred thirty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
930023 Nine hundred thirty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
930024 Nine hundred thirty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
930025 Nine hundred thirty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
930026 Nine hundred thirty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
930027 Nine hundred thirty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
930028 Nine hundred thirty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
930029 Nine hundred thirty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
930030 Nine hundred thirty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ
930031 Nine hundred thirty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
930032 Nine hundred thirty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
930033 Nine hundred thirty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
930034 Nine hundred thirty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
930035 Nine hundred thirty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
930036 Nine hundred thirty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​หก
930037 Nine hundred thirty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
930038 Nine hundred thirty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
930039 Nine hundred thirty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
930040 Nine hundred thirty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ
930041 Nine hundred thirty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
930042 Nine hundred thirty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
930043 Nine hundred thirty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
930044 Nine hundred thirty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
930045 Nine hundred thirty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
930046 Nine hundred thirty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​หก
930047 Nine hundred thirty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
930048 Nine hundred thirty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
930049 Nine hundred thirty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
930050 Nine hundred thirty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ
930051 Nine hundred thirty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
930052 Nine hundred thirty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
930053 Nine hundred thirty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
930054 Nine hundred thirty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
930055 Nine hundred thirty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
930056 Nine hundred thirty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
930057 Nine hundred thirty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
930058 Nine hundred thirty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
930059 Nine hundred thirty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
930060 Nine hundred thirty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ
930061 Nine hundred thirty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
930062 Nine hundred thirty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​สอง
930063 Nine hundred thirty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​สาม
930064 Nine hundred thirty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​สี่
930065 Nine hundred thirty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
930066 Nine hundred thirty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​หก
930067 Nine hundred thirty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
930068 Nine hundred thirty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​แปด
930069 Nine hundred thirty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
930070 Nine hundred thirty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ
930071 Nine hundred thirty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
930072 Nine hundred thirty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
930073 Nine hundred thirty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
930074 Nine hundred thirty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
930075 Nine hundred thirty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
930076 Nine hundred thirty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
930077 Nine hundred thirty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
930078 Nine hundred thirty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
930079 Nine hundred thirty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
930080 Nine hundred thirty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ
930081 Nine hundred thirty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
930082 Nine hundred thirty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
930083 Nine hundred thirty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
930084 Nine hundred thirty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
930085 Nine hundred thirty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
930086 Nine hundred thirty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​หก
930087 Nine hundred thirty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
930088 Nine hundred thirty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
930089 Nine hundred thirty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
930090 Nine hundred thirty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ
930091 Nine hundred thirty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
930092 Nine hundred thirty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
930093 Nine hundred thirty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
930094 Nine hundred thirty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
930095 Nine hundred thirty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
930096 Nine hundred thirty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
930097 Nine hundred thirty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
930098 Nine hundred thirty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
930099 Nine hundred thirty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
930100 Nine hundred thirty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 930001 ถึง 930100 (Nine hundred thirty thousand and one to Nine hundred thirty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 930101-930200, 930201-930300, 930301-930400, 930401-930500, 930501-930600, 930601-930700, 930701-930800, 930801-930900, 930901-931000, 931001-931100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 929901-930000, 929801-929900, 929701-929800, 929601-929700, 929501-929600, 929401-929500, 929301-929400, 929201-929300, 929101-929200, 929001-929100