วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929001 ถึง 929100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929001 ถึง 929100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929001 ถึง 929100 (Nine hundred twenty nine thousand and one to Nine hundred twenty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
929001 Nine hundred twenty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
929002 Nine hundred twenty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
929003 Nine hundred twenty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
929004 Nine hundred twenty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
929005 Nine hundred twenty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
929006 Nine hundred twenty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก
929007 Nine hundred twenty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
929008 Nine hundred twenty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
929009 Nine hundred twenty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
929010 Nine hundred twenty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
929011 Nine hundred twenty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
929012 Nine hundred twenty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
929013 Nine hundred twenty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
929014 Nine hundred twenty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
929015 Nine hundred twenty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
929016 Nine hundred twenty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
929017 Nine hundred twenty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
929018 Nine hundred twenty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
929019 Nine hundred twenty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
929020 Nine hundred twenty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
929021 Nine hundred twenty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
929022 Nine hundred twenty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
929023 Nine hundred twenty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
929024 Nine hundred twenty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
929025 Nine hundred twenty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
929026 Nine hundred twenty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
929027 Nine hundred twenty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
929028 Nine hundred twenty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
929029 Nine hundred twenty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
929030 Nine hundred twenty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
929031 Nine hundred twenty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
929032 Nine hundred twenty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
929033 Nine hundred twenty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
929034 Nine hundred twenty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
929035 Nine hundred twenty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
929036 Nine hundred twenty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
929037 Nine hundred twenty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
929038 Nine hundred twenty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
929039 Nine hundred twenty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
929040 Nine hundred twenty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
929041 Nine hundred twenty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
929042 Nine hundred twenty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
929043 Nine hundred twenty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
929044 Nine hundred twenty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
929045 Nine hundred twenty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
929046 Nine hundred twenty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
929047 Nine hundred twenty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
929048 Nine hundred twenty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
929049 Nine hundred twenty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
929050 Nine hundred twenty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
929051 Nine hundred twenty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
929052 Nine hundred twenty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
929053 Nine hundred twenty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
929054 Nine hundred twenty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
929055 Nine hundred twenty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
929056 Nine hundred twenty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
929057 Nine hundred twenty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
929058 Nine hundred twenty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
929059 Nine hundred twenty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
929060 Nine hundred twenty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
929061 Nine hundred twenty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
929062 Nine hundred twenty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
929063 Nine hundred twenty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
929064 Nine hundred twenty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
929065 Nine hundred twenty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
929066 Nine hundred twenty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
929067 Nine hundred twenty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
929068 Nine hundred twenty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
929069 Nine hundred twenty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
929070 Nine hundred twenty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
929071 Nine hundred twenty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
929072 Nine hundred twenty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
929073 Nine hundred twenty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
929074 Nine hundred twenty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
929075 Nine hundred twenty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
929076 Nine hundred twenty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
929077 Nine hundred twenty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
929078 Nine hundred twenty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
929079 Nine hundred twenty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
929080 Nine hundred twenty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
929081 Nine hundred twenty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
929082 Nine hundred twenty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
929083 Nine hundred twenty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
929084 Nine hundred twenty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
929085 Nine hundred twenty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
929086 Nine hundred twenty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
929087 Nine hundred twenty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
929088 Nine hundred twenty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
929089 Nine hundred twenty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
929090 Nine hundred twenty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
929091 Nine hundred twenty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
929092 Nine hundred twenty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
929093 Nine hundred twenty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
929094 Nine hundred twenty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
929095 Nine hundred twenty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
929096 Nine hundred twenty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
929097 Nine hundred twenty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
929098 Nine hundred twenty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
929099 Nine hundred twenty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
929100 Nine hundred twenty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929001 ถึง 929100 (Nine hundred twenty nine thousand and one to Nine hundred twenty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 929101-929200, 929201-929300, 929301-929400, 929401-929500, 929501-929600, 929601-929700, 929701-929800, 929801-929900, 929901-930000, 930001-930100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 928901-929000, 928801-928900, 928701-928800, 928601-928700, 928501-928600, 928401-928500, 928301-928400, 928201-928300, 928101-928200, 928001-928100