วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928501 ถึง 928600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928501 ถึง 928600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928501 ถึง 928600 (Nine hundred twenty eight thousand five hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
928501 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
928502 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
928503 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
928504 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
928505 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
928506 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
928507 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
928508 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
928509 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
928510 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
928511 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
928512 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
928513 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
928514 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
928515 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
928516 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
928517 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
928518 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
928519 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
928520 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
928521 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
928522 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
928523 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
928524 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
928525 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
928526 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
928527 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
928528 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
928529 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
928530 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
928531 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
928532 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
928533 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
928534 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
928535 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
928536 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
928537 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
928538 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
928539 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
928540 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
928541 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
928542 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
928543 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
928544 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
928545 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
928546 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
928547 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
928548 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
928549 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
928550 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
928551 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
928552 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
928553 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
928554 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
928555 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
928556 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
928557 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
928558 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
928559 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
928560 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
928561 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
928562 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
928563 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
928564 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
928565 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
928566 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
928567 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
928568 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
928569 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
928570 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
928571 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
928572 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
928573 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
928574 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
928575 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
928576 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
928577 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
928578 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
928579 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
928580 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
928581 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
928582 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
928583 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
928584 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
928585 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
928586 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
928587 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
928588 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
928589 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
928590 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
928591 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
928592 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
928593 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
928594 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
928595 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
928596 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
928597 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
928598 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
928599 Nine hundred twenty eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
928600 Nine hundred twenty eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928501 ถึง 928600 (Nine hundred twenty eight thousand five hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 928601-928700, 928701-928800, 928801-928900, 928901-929000, 929001-929100, 929101-929200, 929201-929300, 929301-929400, 929401-929500, 929501-929600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 928401-928500, 928301-928400, 928201-928300, 928101-928200, 928001-928100, 927901-928000, 927801-927900, 927701-927800, 927601-927700, 927501-927600