วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928001 ถึง 928100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928001 ถึง 928100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928001 ถึง 928100 (Nine hundred twenty eight thousand and one to Nine hundred twenty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
928001 Nine hundred twenty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
928002 Nine hundred twenty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง
928003 Nine hundred twenty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม
928004 Nine hundred twenty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่
928005 Nine hundred twenty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
928006 Nine hundred twenty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก
928007 Nine hundred twenty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
928008 Nine hundred twenty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด
928009 Nine hundred twenty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
928010 Nine hundred twenty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
928011 Nine hundred twenty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
928012 Nine hundred twenty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
928013 Nine hundred twenty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
928014 Nine hundred twenty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
928015 Nine hundred twenty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
928016 Nine hundred twenty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
928017 Nine hundred twenty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
928018 Nine hundred twenty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
928019 Nine hundred twenty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
928020 Nine hundred twenty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
928021 Nine hundred twenty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
928022 Nine hundred twenty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
928023 Nine hundred twenty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
928024 Nine hundred twenty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
928025 Nine hundred twenty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
928026 Nine hundred twenty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
928027 Nine hundred twenty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
928028 Nine hundred twenty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
928029 Nine hundred twenty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
928030 Nine hundred twenty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
928031 Nine hundred twenty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
928032 Nine hundred twenty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
928033 Nine hundred twenty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
928034 Nine hundred twenty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
928035 Nine hundred twenty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
928036 Nine hundred twenty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
928037 Nine hundred twenty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
928038 Nine hundred twenty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
928039 Nine hundred twenty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
928040 Nine hundred twenty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
928041 Nine hundred twenty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
928042 Nine hundred twenty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
928043 Nine hundred twenty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
928044 Nine hundred twenty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
928045 Nine hundred twenty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
928046 Nine hundred twenty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
928047 Nine hundred twenty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
928048 Nine hundred twenty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
928049 Nine hundred twenty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
928050 Nine hundred twenty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
928051 Nine hundred twenty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
928052 Nine hundred twenty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
928053 Nine hundred twenty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
928054 Nine hundred twenty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
928055 Nine hundred twenty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
928056 Nine hundred twenty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
928057 Nine hundred twenty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
928058 Nine hundred twenty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
928059 Nine hundred twenty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
928060 Nine hundred twenty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
928061 Nine hundred twenty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
928062 Nine hundred twenty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
928063 Nine hundred twenty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
928064 Nine hundred twenty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
928065 Nine hundred twenty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
928066 Nine hundred twenty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
928067 Nine hundred twenty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
928068 Nine hundred twenty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
928069 Nine hundred twenty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
928070 Nine hundred twenty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
928071 Nine hundred twenty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
928072 Nine hundred twenty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
928073 Nine hundred twenty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
928074 Nine hundred twenty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
928075 Nine hundred twenty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
928076 Nine hundred twenty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
928077 Nine hundred twenty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
928078 Nine hundred twenty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
928079 Nine hundred twenty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
928080 Nine hundred twenty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
928081 Nine hundred twenty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
928082 Nine hundred twenty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
928083 Nine hundred twenty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
928084 Nine hundred twenty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
928085 Nine hundred twenty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
928086 Nine hundred twenty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
928087 Nine hundred twenty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
928088 Nine hundred twenty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
928089 Nine hundred twenty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
928090 Nine hundred twenty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
928091 Nine hundred twenty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
928092 Nine hundred twenty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
928093 Nine hundred twenty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
928094 Nine hundred twenty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
928095 Nine hundred twenty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
928096 Nine hundred twenty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
928097 Nine hundred twenty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
928098 Nine hundred twenty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
928099 Nine hundred twenty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
928100 Nine hundred twenty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928001 ถึง 928100 (Nine hundred twenty eight thousand and one to Nine hundred twenty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 928101-928200, 928201-928300, 928301-928400, 928401-928500, 928501-928600, 928601-928700, 928701-928800, 928801-928900, 928901-929000, 929001-929100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 927901-928000, 927801-927900, 927701-927800, 927601-927700, 927501-927600, 927401-927500, 927301-927400, 927201-927300, 927101-927200, 927001-927100