วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 927001 ถึง 927100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 927001 ถึง 927100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 927001 ถึง 927100 (Nine hundred twenty seven thousand and one to Nine hundred twenty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
927001 Nine hundred twenty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
927002 Nine hundred twenty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
927003 Nine hundred twenty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
927004 Nine hundred twenty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
927005 Nine hundred twenty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
927006 Nine hundred twenty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
927007 Nine hundred twenty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
927008 Nine hundred twenty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
927009 Nine hundred twenty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
927010 Nine hundred twenty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
927011 Nine hundred twenty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
927012 Nine hundred twenty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
927013 Nine hundred twenty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
927014 Nine hundred twenty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
927015 Nine hundred twenty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
927016 Nine hundred twenty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
927017 Nine hundred twenty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
927018 Nine hundred twenty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
927019 Nine hundred twenty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
927020 Nine hundred twenty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
927021 Nine hundred twenty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
927022 Nine hundred twenty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
927023 Nine hundred twenty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
927024 Nine hundred twenty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
927025 Nine hundred twenty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
927026 Nine hundred twenty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
927027 Nine hundred twenty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
927028 Nine hundred twenty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
927029 Nine hundred twenty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
927030 Nine hundred twenty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
927031 Nine hundred twenty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
927032 Nine hundred twenty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
927033 Nine hundred twenty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
927034 Nine hundred twenty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
927035 Nine hundred twenty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
927036 Nine hundred twenty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
927037 Nine hundred twenty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
927038 Nine hundred twenty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
927039 Nine hundred twenty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
927040 Nine hundred twenty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
927041 Nine hundred twenty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
927042 Nine hundred twenty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
927043 Nine hundred twenty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
927044 Nine hundred twenty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
927045 Nine hundred twenty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
927046 Nine hundred twenty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
927047 Nine hundred twenty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
927048 Nine hundred twenty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
927049 Nine hundred twenty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
927050 Nine hundred twenty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
927051 Nine hundred twenty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
927052 Nine hundred twenty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
927053 Nine hundred twenty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
927054 Nine hundred twenty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
927055 Nine hundred twenty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
927056 Nine hundred twenty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
927057 Nine hundred twenty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
927058 Nine hundred twenty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
927059 Nine hundred twenty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
927060 Nine hundred twenty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
927061 Nine hundred twenty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
927062 Nine hundred twenty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
927063 Nine hundred twenty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
927064 Nine hundred twenty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
927065 Nine hundred twenty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
927066 Nine hundred twenty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
927067 Nine hundred twenty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
927068 Nine hundred twenty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
927069 Nine hundred twenty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
927070 Nine hundred twenty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
927071 Nine hundred twenty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
927072 Nine hundred twenty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
927073 Nine hundred twenty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
927074 Nine hundred twenty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
927075 Nine hundred twenty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
927076 Nine hundred twenty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
927077 Nine hundred twenty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
927078 Nine hundred twenty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
927079 Nine hundred twenty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
927080 Nine hundred twenty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
927081 Nine hundred twenty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
927082 Nine hundred twenty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
927083 Nine hundred twenty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
927084 Nine hundred twenty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
927085 Nine hundred twenty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
927086 Nine hundred twenty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
927087 Nine hundred twenty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
927088 Nine hundred twenty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
927089 Nine hundred twenty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
927090 Nine hundred twenty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
927091 Nine hundred twenty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
927092 Nine hundred twenty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
927093 Nine hundred twenty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
927094 Nine hundred twenty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
927095 Nine hundred twenty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
927096 Nine hundred twenty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
927097 Nine hundred twenty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
927098 Nine hundred twenty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
927099 Nine hundred twenty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
927100 Nine hundred twenty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 927001 ถึง 927100 (Nine hundred twenty seven thousand and one to Nine hundred twenty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 927101-927200, 927201-927300, 927301-927400, 927401-927500, 927501-927600, 927601-927700, 927701-927800, 927801-927900, 927901-928000, 928001-928100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926901-927000, 926801-926900, 926701-926800, 926601-926700, 926501-926600, 926401-926500, 926301-926400, 926201-926300, 926101-926200, 926001-926100