วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926001 ถึง 926100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926001 ถึง 926100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926001 ถึง 926100 (Nine hundred twenty six thousand and one to Nine hundred twenty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926001 Nine hundred twenty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
926002 Nine hundred twenty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง
926003 Nine hundred twenty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม
926004 Nine hundred twenty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่
926005 Nine hundred twenty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า
926006 Nine hundred twenty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก
926007 Nine hundred twenty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
926008 Nine hundred twenty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด
926009 Nine hundred twenty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า
926010 Nine hundred twenty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ
926011 Nine hundred twenty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
926012 Nine hundred twenty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
926013 Nine hundred twenty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
926014 Nine hundred twenty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
926015 Nine hundred twenty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
926016 Nine hundred twenty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
926017 Nine hundred twenty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
926018 Nine hundred twenty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
926019 Nine hundred twenty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
926020 Nine hundred twenty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
926021 Nine hundred twenty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
926022 Nine hundred twenty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
926023 Nine hundred twenty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
926024 Nine hundred twenty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
926025 Nine hundred twenty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
926026 Nine hundred twenty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
926027 Nine hundred twenty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
926028 Nine hundred twenty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
926029 Nine hundred twenty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
926030 Nine hundred twenty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
926031 Nine hundred twenty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
926032 Nine hundred twenty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
926033 Nine hundred twenty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
926034 Nine hundred twenty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
926035 Nine hundred twenty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
926036 Nine hundred twenty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
926037 Nine hundred twenty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
926038 Nine hundred twenty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
926039 Nine hundred twenty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
926040 Nine hundred twenty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
926041 Nine hundred twenty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
926042 Nine hundred twenty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
926043 Nine hundred twenty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
926044 Nine hundred twenty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
926045 Nine hundred twenty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
926046 Nine hundred twenty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
926047 Nine hundred twenty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
926048 Nine hundred twenty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
926049 Nine hundred twenty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
926050 Nine hundred twenty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
926051 Nine hundred twenty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
926052 Nine hundred twenty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
926053 Nine hundred twenty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
926054 Nine hundred twenty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
926055 Nine hundred twenty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
926056 Nine hundred twenty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
926057 Nine hundred twenty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
926058 Nine hundred twenty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
926059 Nine hundred twenty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
926060 Nine hundred twenty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
926061 Nine hundred twenty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
926062 Nine hundred twenty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
926063 Nine hundred twenty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
926064 Nine hundred twenty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
926065 Nine hundred twenty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
926066 Nine hundred twenty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
926067 Nine hundred twenty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
926068 Nine hundred twenty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
926069 Nine hundred twenty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
926070 Nine hundred twenty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
926071 Nine hundred twenty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926072 Nine hundred twenty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
926073 Nine hundred twenty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
926074 Nine hundred twenty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
926075 Nine hundred twenty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
926076 Nine hundred twenty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
926077 Nine hundred twenty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926078 Nine hundred twenty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
926079 Nine hundred twenty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
926080 Nine hundred twenty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
926081 Nine hundred twenty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
926082 Nine hundred twenty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
926083 Nine hundred twenty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
926084 Nine hundred twenty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
926085 Nine hundred twenty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
926086 Nine hundred twenty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
926087 Nine hundred twenty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
926088 Nine hundred twenty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
926089 Nine hundred twenty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
926090 Nine hundred twenty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
926091 Nine hundred twenty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
926092 Nine hundred twenty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
926093 Nine hundred twenty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
926094 Nine hundred twenty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
926095 Nine hundred twenty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
926096 Nine hundred twenty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
926097 Nine hundred twenty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
926098 Nine hundred twenty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
926099 Nine hundred twenty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
926100 Nine hundred twenty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926001 ถึง 926100 (Nine hundred twenty six thousand and one to Nine hundred twenty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926101-926200, 926201-926300, 926301-926400, 926401-926500, 926501-926600, 926601-926700, 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000, 927001-927100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 925901-926000, 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700, 925501-925600, 925401-925500, 925301-925400, 925201-925300, 925101-925200, 925001-925100