วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925001 ถึง 925100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925001 ถึง 925100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925001 ถึง 925100 (Nine hundred twenty five thousand and one to Nine hundred twenty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
925001 Nine hundred twenty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
925002 Nine hundred twenty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
925003 Nine hundred twenty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
925004 Nine hundred twenty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
925005 Nine hundred twenty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
925006 Nine hundred twenty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก
925007 Nine hundred twenty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
925008 Nine hundred twenty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
925009 Nine hundred twenty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
925010 Nine hundred twenty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
925011 Nine hundred twenty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
925012 Nine hundred twenty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
925013 Nine hundred twenty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
925014 Nine hundred twenty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
925015 Nine hundred twenty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
925016 Nine hundred twenty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
925017 Nine hundred twenty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
925018 Nine hundred twenty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
925019 Nine hundred twenty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
925020 Nine hundred twenty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
925021 Nine hundred twenty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
925022 Nine hundred twenty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
925023 Nine hundred twenty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
925024 Nine hundred twenty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
925025 Nine hundred twenty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
925026 Nine hundred twenty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
925027 Nine hundred twenty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
925028 Nine hundred twenty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
925029 Nine hundred twenty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
925030 Nine hundred twenty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
925031 Nine hundred twenty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
925032 Nine hundred twenty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
925033 Nine hundred twenty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
925034 Nine hundred twenty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
925035 Nine hundred twenty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
925036 Nine hundred twenty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
925037 Nine hundred twenty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
925038 Nine hundred twenty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
925039 Nine hundred twenty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
925040 Nine hundred twenty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
925041 Nine hundred twenty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
925042 Nine hundred twenty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
925043 Nine hundred twenty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
925044 Nine hundred twenty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
925045 Nine hundred twenty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
925046 Nine hundred twenty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
925047 Nine hundred twenty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
925048 Nine hundred twenty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
925049 Nine hundred twenty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
925050 Nine hundred twenty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
925051 Nine hundred twenty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
925052 Nine hundred twenty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
925053 Nine hundred twenty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
925054 Nine hundred twenty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
925055 Nine hundred twenty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
925056 Nine hundred twenty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
925057 Nine hundred twenty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
925058 Nine hundred twenty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
925059 Nine hundred twenty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
925060 Nine hundred twenty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
925061 Nine hundred twenty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
925062 Nine hundred twenty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
925063 Nine hundred twenty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
925064 Nine hundred twenty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
925065 Nine hundred twenty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
925066 Nine hundred twenty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
925067 Nine hundred twenty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
925068 Nine hundred twenty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
925069 Nine hundred twenty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
925070 Nine hundred twenty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
925071 Nine hundred twenty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
925072 Nine hundred twenty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
925073 Nine hundred twenty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
925074 Nine hundred twenty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
925075 Nine hundred twenty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
925076 Nine hundred twenty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
925077 Nine hundred twenty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
925078 Nine hundred twenty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
925079 Nine hundred twenty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
925080 Nine hundred twenty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
925081 Nine hundred twenty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
925082 Nine hundred twenty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
925083 Nine hundred twenty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
925084 Nine hundred twenty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
925085 Nine hundred twenty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
925086 Nine hundred twenty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
925087 Nine hundred twenty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
925088 Nine hundred twenty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
925089 Nine hundred twenty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
925090 Nine hundred twenty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
925091 Nine hundred twenty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
925092 Nine hundred twenty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
925093 Nine hundred twenty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
925094 Nine hundred twenty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
925095 Nine hundred twenty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
925096 Nine hundred twenty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
925097 Nine hundred twenty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
925098 Nine hundred twenty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
925099 Nine hundred twenty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
925100 Nine hundred twenty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925001 ถึง 925100 (Nine hundred twenty five thousand and one to Nine hundred twenty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 925101-925200, 925201-925300, 925301-925400, 925401-925500, 925501-925600, 925601-925700, 925701-925800, 925801-925900, 925901-926000, 926001-926100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924901-925000, 924801-924900, 924701-924800, 924601-924700, 924501-924600, 924401-924500, 924301-924400, 924201-924300, 924101-924200, 924001-924100