วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924801 ถึง 924900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924801 ถึง 924900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924801 ถึง 924900 (Nine hundred twenty four thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924801 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
924802 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
924803 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
924804 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
924805 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
924806 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
924807 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
924808 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
924809 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
924810 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
924811 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
924812 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
924813 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
924814 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
924815 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
924816 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
924817 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
924818 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
924819 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
924820 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
924821 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
924822 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
924823 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924824 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
924825 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
924826 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
924827 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
924828 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
924829 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
924830 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
924831 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
924832 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
924833 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
924834 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
924835 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
924836 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
924837 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
924838 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
924839 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
924840 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
924841 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
924842 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
924843 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
924844 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
924845 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
924846 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
924847 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
924848 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
924849 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
924850 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
924851 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
924852 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
924853 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
924854 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
924855 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
924856 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
924857 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
924858 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
924859 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
924860 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
924861 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
924862 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
924863 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
924864 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
924865 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
924866 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
924867 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
924868 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
924869 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
924870 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
924871 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924872 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
924873 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
924874 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
924875 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
924876 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
924877 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924878 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
924879 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
924880 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
924881 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
924882 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
924883 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
924884 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
924885 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
924886 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
924887 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
924888 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
924889 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
924890 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
924891 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
924892 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
924893 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
924894 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
924895 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
924896 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
924897 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
924898 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
924899 Nine hundred twenty four thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
924900 Nine hundred twenty four thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924801 ถึง 924900 (Nine hundred twenty four thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924901-925000, 925001-925100, 925101-925200, 925201-925300, 925301-925400, 925401-925500, 925501-925600, 925601-925700, 925701-925800, 925801-925900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924701-924800, 924601-924700, 924501-924600, 924401-924500, 924301-924400, 924201-924300, 924101-924200, 924001-924100, 923901-924000, 923801-923900