วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924501 ถึง 924600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924501 ถึง 924600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924501 ถึง 924600 (Nine hundred twenty four thousand five hundred and one to Nine hundred twenty four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924501 Nine hundred twenty four thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
924502 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
924503 Nine hundred twenty four thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
924504 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
924505 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
924506 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
924507 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
924508 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
924509 Nine hundred twenty four thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
924510 Nine hundred twenty four thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
924511 Nine hundred twenty four thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
924512 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
924513 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
924514 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
924515 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
924516 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
924517 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
924518 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
924519 Nine hundred twenty four thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
924520 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
924521 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
924522 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
924523 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924524 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
924525 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
924526 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
924527 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
924528 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
924529 Nine hundred twenty four thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
924530 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
924531 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
924532 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
924533 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
924534 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
924535 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
924536 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
924537 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
924538 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
924539 Nine hundred twenty four thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
924540 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
924541 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
924542 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
924543 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
924544 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
924545 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
924546 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
924547 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
924548 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
924549 Nine hundred twenty four thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
924550 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
924551 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
924552 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
924553 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
924554 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
924555 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
924556 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
924557 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
924558 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
924559 Nine hundred twenty four thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
924560 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
924561 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
924562 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
924563 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
924564 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
924565 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
924566 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
924567 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
924568 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
924569 Nine hundred twenty four thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
924570 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
924571 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924572 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
924573 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
924574 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
924575 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
924576 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
924577 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924578 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
924579 Nine hundred twenty four thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
924580 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
924581 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
924582 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
924583 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
924584 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
924585 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
924586 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
924587 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
924588 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
924589 Nine hundred twenty four thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
924590 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
924591 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
924592 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
924593 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
924594 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
924595 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
924596 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
924597 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
924598 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
924599 Nine hundred twenty four thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
924600 Nine hundred twenty four thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924501 ถึง 924600 (Nine hundred twenty four thousand five hundred and one to Nine hundred twenty four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924601-924700, 924701-924800, 924801-924900, 924901-925000, 925001-925100, 925101-925200, 925201-925300, 925301-925400, 925401-925500, 925501-925600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924401-924500, 924301-924400, 924201-924300, 924101-924200, 924001-924100, 923901-924000, 923801-923900, 923701-923800, 923601-923700, 923501-923600