วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924301 ถึง 924400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924301 ถึง 924400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924301 ถึง 924400 (Nine hundred twenty four thousand three hundred and one to Nine hundred twenty four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924301 Nine hundred twenty four thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
924302 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
924303 Nine hundred twenty four thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
924304 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
924305 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
924306 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
924307 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
924308 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
924309 Nine hundred twenty four thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
924310 Nine hundred twenty four thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
924311 Nine hundred twenty four thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
924312 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
924313 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
924314 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
924315 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
924316 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
924317 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
924318 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
924319 Nine hundred twenty four thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
924320 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
924321 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
924322 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
924323 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924324 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
924325 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
924326 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
924327 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
924328 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
924329 Nine hundred twenty four thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
924330 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
924331 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
924332 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
924333 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
924334 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
924335 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
924336 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
924337 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
924338 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
924339 Nine hundred twenty four thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
924340 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
924341 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
924342 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
924343 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
924344 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
924345 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
924346 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
924347 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
924348 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
924349 Nine hundred twenty four thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
924350 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
924351 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
924352 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
924353 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
924354 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
924355 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
924356 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
924357 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
924358 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
924359 Nine hundred twenty four thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
924360 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
924361 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
924362 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
924363 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
924364 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
924365 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
924366 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
924367 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
924368 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
924369 Nine hundred twenty four thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
924370 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
924371 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924372 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
924373 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
924374 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
924375 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
924376 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
924377 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924378 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
924379 Nine hundred twenty four thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
924380 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
924381 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
924382 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
924383 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
924384 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
924385 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
924386 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
924387 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
924388 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
924389 Nine hundred twenty four thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
924390 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
924391 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
924392 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
924393 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
924394 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
924395 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
924396 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
924397 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
924398 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
924399 Nine hundred twenty four thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
924400 Nine hundred twenty four thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924301 ถึง 924400 (Nine hundred twenty four thousand three hundred and one to Nine hundred twenty four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924401-924500, 924501-924600, 924601-924700, 924701-924800, 924801-924900, 924901-925000, 925001-925100, 925101-925200, 925201-925300, 925301-925400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924201-924300, 924101-924200, 924001-924100, 923901-924000, 923801-923900, 923701-923800, 923601-923700, 923501-923600, 923401-923500, 923301-923400