วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924201 ถึง 924300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924201 ถึง 924300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924201 ถึง 924300 (Nine hundred twenty four thousand two hundred and one to Nine hundred twenty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924201 Nine hundred twenty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
924202 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
924203 Nine hundred twenty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
924204 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
924205 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
924206 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
924207 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
924208 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
924209 Nine hundred twenty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
924210 Nine hundred twenty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
924211 Nine hundred twenty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
924212 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
924213 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
924214 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
924215 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
924216 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
924217 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
924218 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
924219 Nine hundred twenty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
924220 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
924221 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
924222 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
924223 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924224 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
924225 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
924226 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
924227 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
924228 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
924229 Nine hundred twenty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
924230 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
924231 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
924232 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
924233 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
924234 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
924235 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
924236 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
924237 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
924238 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
924239 Nine hundred twenty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
924240 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
924241 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
924242 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
924243 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
924244 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
924245 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
924246 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
924247 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
924248 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
924249 Nine hundred twenty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
924250 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
924251 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
924252 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
924253 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
924254 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
924255 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
924256 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
924257 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
924258 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
924259 Nine hundred twenty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
924260 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
924261 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
924262 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
924263 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
924264 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
924265 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
924266 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
924267 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
924268 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
924269 Nine hundred twenty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
924270 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
924271 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924272 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
924273 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
924274 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
924275 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
924276 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
924277 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924278 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
924279 Nine hundred twenty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
924280 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
924281 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
924282 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
924283 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
924284 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
924285 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
924286 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
924287 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
924288 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
924289 Nine hundred twenty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
924290 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
924291 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
924292 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
924293 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
924294 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
924295 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
924296 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
924297 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
924298 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
924299 Nine hundred twenty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
924300 Nine hundred twenty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924201 ถึง 924300 (Nine hundred twenty four thousand two hundred and one to Nine hundred twenty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924301-924400, 924401-924500, 924501-924600, 924601-924700, 924701-924800, 924801-924900, 924901-925000, 925001-925100, 925101-925200, 925201-925300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924101-924200, 924001-924100, 923901-924000, 923801-923900, 923701-923800, 923601-923700, 923501-923600, 923401-923500, 923301-923400, 923201-923300