วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924001 ถึง 924100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924001 ถึง 924100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924001 ถึง 924100 (Nine hundred twenty four thousand and one to Nine hundred twenty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924001 Nine hundred twenty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
924002 Nine hundred twenty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง
924003 Nine hundred twenty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม
924004 Nine hundred twenty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่
924005 Nine hundred twenty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
924006 Nine hundred twenty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก
924007 Nine hundred twenty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
924008 Nine hundred twenty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด
924009 Nine hundred twenty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
924010 Nine hundred twenty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
924011 Nine hundred twenty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
924012 Nine hundred twenty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
924013 Nine hundred twenty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
924014 Nine hundred twenty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
924015 Nine hundred twenty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
924016 Nine hundred twenty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
924017 Nine hundred twenty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
924018 Nine hundred twenty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
924019 Nine hundred twenty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
924020 Nine hundred twenty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
924021 Nine hundred twenty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
924022 Nine hundred twenty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
924023 Nine hundred twenty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
924024 Nine hundred twenty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
924025 Nine hundred twenty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
924026 Nine hundred twenty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
924027 Nine hundred twenty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
924028 Nine hundred twenty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
924029 Nine hundred twenty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
924030 Nine hundred twenty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
924031 Nine hundred twenty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
924032 Nine hundred twenty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
924033 Nine hundred twenty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
924034 Nine hundred twenty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
924035 Nine hundred twenty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
924036 Nine hundred twenty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
924037 Nine hundred twenty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
924038 Nine hundred twenty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
924039 Nine hundred twenty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
924040 Nine hundred twenty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
924041 Nine hundred twenty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
924042 Nine hundred twenty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
924043 Nine hundred twenty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
924044 Nine hundred twenty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
924045 Nine hundred twenty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
924046 Nine hundred twenty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
924047 Nine hundred twenty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
924048 Nine hundred twenty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
924049 Nine hundred twenty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
924050 Nine hundred twenty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
924051 Nine hundred twenty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
924052 Nine hundred twenty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
924053 Nine hundred twenty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
924054 Nine hundred twenty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
924055 Nine hundred twenty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
924056 Nine hundred twenty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
924057 Nine hundred twenty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
924058 Nine hundred twenty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
924059 Nine hundred twenty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
924060 Nine hundred twenty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
924061 Nine hundred twenty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
924062 Nine hundred twenty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
924063 Nine hundred twenty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
924064 Nine hundred twenty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
924065 Nine hundred twenty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
924066 Nine hundred twenty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
924067 Nine hundred twenty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
924068 Nine hundred twenty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
924069 Nine hundred twenty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
924070 Nine hundred twenty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
924071 Nine hundred twenty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924072 Nine hundred twenty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
924073 Nine hundred twenty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
924074 Nine hundred twenty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
924075 Nine hundred twenty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
924076 Nine hundred twenty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
924077 Nine hundred twenty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924078 Nine hundred twenty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
924079 Nine hundred twenty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
924080 Nine hundred twenty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
924081 Nine hundred twenty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
924082 Nine hundred twenty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
924083 Nine hundred twenty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
924084 Nine hundred twenty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
924085 Nine hundred twenty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
924086 Nine hundred twenty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
924087 Nine hundred twenty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
924088 Nine hundred twenty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
924089 Nine hundred twenty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
924090 Nine hundred twenty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
924091 Nine hundred twenty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
924092 Nine hundred twenty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
924093 Nine hundred twenty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
924094 Nine hundred twenty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
924095 Nine hundred twenty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
924096 Nine hundred twenty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
924097 Nine hundred twenty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
924098 Nine hundred twenty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
924099 Nine hundred twenty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
924100 Nine hundred twenty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924001 ถึง 924100 (Nine hundred twenty four thousand and one to Nine hundred twenty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924101-924200, 924201-924300, 924301-924400, 924401-924500, 924501-924600, 924601-924700, 924701-924800, 924801-924900, 924901-925000, 925001-925100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 923901-924000, 923801-923900, 923701-923800, 923601-923700, 923501-923600, 923401-923500, 923301-923400, 923201-923300, 923101-923200, 923001-923100