วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923001 ถึง 923100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923001 ถึง 923100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923001 ถึง 923100 (Nine hundred twenty three thousand and one to Nine hundred twenty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
923001 Nine hundred twenty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
923002 Nine hundred twenty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สอง
923003 Nine hundred twenty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม
923004 Nine hundred twenty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่
923005 Nine hundred twenty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
923006 Nine hundred twenty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก
923007 Nine hundred twenty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
923008 Nine hundred twenty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด
923009 Nine hundred twenty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
923010 Nine hundred twenty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
923011 Nine hundred twenty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
923012 Nine hundred twenty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
923013 Nine hundred twenty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
923014 Nine hundred twenty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
923015 Nine hundred twenty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
923016 Nine hundred twenty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
923017 Nine hundred twenty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
923018 Nine hundred twenty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
923019 Nine hundred twenty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
923020 Nine hundred twenty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
923021 Nine hundred twenty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
923022 Nine hundred twenty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
923023 Nine hundred twenty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
923024 Nine hundred twenty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
923025 Nine hundred twenty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
923026 Nine hundred twenty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
923027 Nine hundred twenty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
923028 Nine hundred twenty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
923029 Nine hundred twenty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
923030 Nine hundred twenty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
923031 Nine hundred twenty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
923032 Nine hundred twenty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
923033 Nine hundred twenty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
923034 Nine hundred twenty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
923035 Nine hundred twenty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
923036 Nine hundred twenty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
923037 Nine hundred twenty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
923038 Nine hundred twenty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
923039 Nine hundred twenty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
923040 Nine hundred twenty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
923041 Nine hundred twenty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
923042 Nine hundred twenty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
923043 Nine hundred twenty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
923044 Nine hundred twenty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
923045 Nine hundred twenty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
923046 Nine hundred twenty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
923047 Nine hundred twenty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
923048 Nine hundred twenty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
923049 Nine hundred twenty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
923050 Nine hundred twenty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
923051 Nine hundred twenty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
923052 Nine hundred twenty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
923053 Nine hundred twenty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
923054 Nine hundred twenty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
923055 Nine hundred twenty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
923056 Nine hundred twenty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
923057 Nine hundred twenty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
923058 Nine hundred twenty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
923059 Nine hundred twenty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
923060 Nine hundred twenty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
923061 Nine hundred twenty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
923062 Nine hundred twenty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
923063 Nine hundred twenty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
923064 Nine hundred twenty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
923065 Nine hundred twenty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
923066 Nine hundred twenty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
923067 Nine hundred twenty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
923068 Nine hundred twenty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
923069 Nine hundred twenty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
923070 Nine hundred twenty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
923071 Nine hundred twenty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
923072 Nine hundred twenty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
923073 Nine hundred twenty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
923074 Nine hundred twenty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
923075 Nine hundred twenty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
923076 Nine hundred twenty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
923077 Nine hundred twenty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
923078 Nine hundred twenty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
923079 Nine hundred twenty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
923080 Nine hundred twenty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
923081 Nine hundred twenty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
923082 Nine hundred twenty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
923083 Nine hundred twenty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
923084 Nine hundred twenty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
923085 Nine hundred twenty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
923086 Nine hundred twenty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
923087 Nine hundred twenty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
923088 Nine hundred twenty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
923089 Nine hundred twenty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
923090 Nine hundred twenty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
923091 Nine hundred twenty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
923092 Nine hundred twenty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
923093 Nine hundred twenty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
923094 Nine hundred twenty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
923095 Nine hundred twenty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
923096 Nine hundred twenty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
923097 Nine hundred twenty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
923098 Nine hundred twenty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
923099 Nine hundred twenty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
923100 Nine hundred twenty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923001 ถึง 923100 (Nine hundred twenty three thousand and one to Nine hundred twenty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 923101-923200, 923201-923300, 923301-923400, 923401-923500, 923501-923600, 923601-923700, 923701-923800, 923801-923900, 923901-924000, 924001-924100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922901-923000, 922801-922900, 922701-922800, 922601-922700, 922501-922600, 922401-922500, 922301-922400, 922201-922300, 922101-922200, 922001-922100