วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922201 ถึง 922300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922201 ถึง 922300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922201 ถึง 922300 (Nine hundred twenty two thousand two hundred and one to Nine hundred twenty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922201 Nine hundred twenty two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
922202 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
922203 Nine hundred twenty two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
922204 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
922205 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
922206 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
922207 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
922208 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
922209 Nine hundred twenty two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
922210 Nine hundred twenty two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
922211 Nine hundred twenty two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
922212 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
922213 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
922214 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
922215 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
922216 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
922217 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
922218 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
922219 Nine hundred twenty two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
922220 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
922221 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922222 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
922223 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
922224 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
922225 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
922226 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
922227 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
922228 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
922229 Nine hundred twenty two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
922230 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
922231 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
922232 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
922233 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
922234 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
922235 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
922236 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
922237 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
922238 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
922239 Nine hundred twenty two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
922240 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
922241 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
922242 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
922243 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
922244 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
922245 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
922246 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
922247 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
922248 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
922249 Nine hundred twenty two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
922250 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
922251 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
922252 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
922253 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
922254 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
922255 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
922256 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
922257 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
922258 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
922259 Nine hundred twenty two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
922260 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
922261 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
922262 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
922263 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
922264 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
922265 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
922266 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
922267 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
922268 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
922269 Nine hundred twenty two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
922270 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
922271 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922272 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
922273 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
922274 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
922275 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
922276 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
922277 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922278 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
922279 Nine hundred twenty two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
922280 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
922281 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
922282 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
922283 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
922284 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
922285 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
922286 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
922287 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
922288 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
922289 Nine hundred twenty two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
922290 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
922291 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
922292 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
922293 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
922294 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
922295 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
922296 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
922297 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
922298 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
922299 Nine hundred twenty two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
922300 Nine hundred twenty two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922201 ถึง 922300 (Nine hundred twenty two thousand two hundred and one to Nine hundred twenty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922301-922400, 922401-922500, 922501-922600, 922601-922700, 922701-922800, 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100, 923101-923200, 923201-923300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922101-922200, 922001-922100, 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800, 921601-921700, 921501-921600, 921401-921500, 921301-921400, 921201-921300