วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922001 ถึง 922100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922001 ถึง 922100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922001 ถึง 922100 (Nine hundred twenty two thousand and one to Nine hundred twenty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922001 Nine hundred twenty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
922002 Nine hundred twenty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง
922003 Nine hundred twenty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม
922004 Nine hundred twenty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่
922005 Nine hundred twenty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
922006 Nine hundred twenty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก
922007 Nine hundred twenty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
922008 Nine hundred twenty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด
922009 Nine hundred twenty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
922010 Nine hundred twenty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
922011 Nine hundred twenty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
922012 Nine hundred twenty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
922013 Nine hundred twenty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
922014 Nine hundred twenty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
922015 Nine hundred twenty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
922016 Nine hundred twenty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
922017 Nine hundred twenty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
922018 Nine hundred twenty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
922019 Nine hundred twenty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
922020 Nine hundred twenty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
922021 Nine hundred twenty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
922022 Nine hundred twenty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
922023 Nine hundred twenty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
922024 Nine hundred twenty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
922025 Nine hundred twenty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
922026 Nine hundred twenty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
922027 Nine hundred twenty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
922028 Nine hundred twenty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
922029 Nine hundred twenty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
922030 Nine hundred twenty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
922031 Nine hundred twenty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
922032 Nine hundred twenty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
922033 Nine hundred twenty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
922034 Nine hundred twenty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
922035 Nine hundred twenty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
922036 Nine hundred twenty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
922037 Nine hundred twenty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
922038 Nine hundred twenty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
922039 Nine hundred twenty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
922040 Nine hundred twenty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
922041 Nine hundred twenty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
922042 Nine hundred twenty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
922043 Nine hundred twenty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
922044 Nine hundred twenty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
922045 Nine hundred twenty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
922046 Nine hundred twenty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
922047 Nine hundred twenty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
922048 Nine hundred twenty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
922049 Nine hundred twenty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
922050 Nine hundred twenty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
922051 Nine hundred twenty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
922052 Nine hundred twenty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
922053 Nine hundred twenty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
922054 Nine hundred twenty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
922055 Nine hundred twenty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
922056 Nine hundred twenty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
922057 Nine hundred twenty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
922058 Nine hundred twenty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
922059 Nine hundred twenty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
922060 Nine hundred twenty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
922061 Nine hundred twenty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
922062 Nine hundred twenty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
922063 Nine hundred twenty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
922064 Nine hundred twenty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
922065 Nine hundred twenty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
922066 Nine hundred twenty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
922067 Nine hundred twenty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
922068 Nine hundred twenty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
922069 Nine hundred twenty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
922070 Nine hundred twenty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
922071 Nine hundred twenty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922072 Nine hundred twenty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
922073 Nine hundred twenty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
922074 Nine hundred twenty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
922075 Nine hundred twenty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
922076 Nine hundred twenty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
922077 Nine hundred twenty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922078 Nine hundred twenty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
922079 Nine hundred twenty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
922080 Nine hundred twenty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
922081 Nine hundred twenty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
922082 Nine hundred twenty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
922083 Nine hundred twenty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
922084 Nine hundred twenty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
922085 Nine hundred twenty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
922086 Nine hundred twenty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
922087 Nine hundred twenty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
922088 Nine hundred twenty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
922089 Nine hundred twenty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
922090 Nine hundred twenty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
922091 Nine hundred twenty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
922092 Nine hundred twenty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
922093 Nine hundred twenty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
922094 Nine hundred twenty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
922095 Nine hundred twenty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
922096 Nine hundred twenty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
922097 Nine hundred twenty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
922098 Nine hundred twenty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
922099 Nine hundred twenty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
922100 Nine hundred twenty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922001 ถึง 922100 (Nine hundred twenty two thousand and one to Nine hundred twenty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922101-922200, 922201-922300, 922301-922400, 922401-922500, 922501-922600, 922601-922700, 922701-922800, 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800, 921601-921700, 921501-921600, 921401-921500, 921301-921400, 921201-921300, 921101-921200, 921001-921100