วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 921001 ถึง 921100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 921001 ถึง 921100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 921001 ถึง 921100 (Nine hundred twenty one thousand and one to Nine hundred twenty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
921001 Nine hundred twenty one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
921002 Nine hundred twenty one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
921003 Nine hundred twenty one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
921004 Nine hundred twenty one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
921005 Nine hundred twenty one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
921006 Nine hundred twenty one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
921007 Nine hundred twenty one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
921008 Nine hundred twenty one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
921009 Nine hundred twenty one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
921010 Nine hundred twenty one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
921011 Nine hundred twenty one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
921012 Nine hundred twenty one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
921013 Nine hundred twenty one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
921014 Nine hundred twenty one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
921015 Nine hundred twenty one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
921016 Nine hundred twenty one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
921017 Nine hundred twenty one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
921018 Nine hundred twenty one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
921019 Nine hundred twenty one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
921020 Nine hundred twenty one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
921021 Nine hundred twenty one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
921022 Nine hundred twenty one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
921023 Nine hundred twenty one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
921024 Nine hundred twenty one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
921025 Nine hundred twenty one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
921026 Nine hundred twenty one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
921027 Nine hundred twenty one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
921028 Nine hundred twenty one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
921029 Nine hundred twenty one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
921030 Nine hundred twenty one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
921031 Nine hundred twenty one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
921032 Nine hundred twenty one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
921033 Nine hundred twenty one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
921034 Nine hundred twenty one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
921035 Nine hundred twenty one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
921036 Nine hundred twenty one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
921037 Nine hundred twenty one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
921038 Nine hundred twenty one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
921039 Nine hundred twenty one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
921040 Nine hundred twenty one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
921041 Nine hundred twenty one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
921042 Nine hundred twenty one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
921043 Nine hundred twenty one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
921044 Nine hundred twenty one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
921045 Nine hundred twenty one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
921046 Nine hundred twenty one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
921047 Nine hundred twenty one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
921048 Nine hundred twenty one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
921049 Nine hundred twenty one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
921050 Nine hundred twenty one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
921051 Nine hundred twenty one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
921052 Nine hundred twenty one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
921053 Nine hundred twenty one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
921054 Nine hundred twenty one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
921055 Nine hundred twenty one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
921056 Nine hundred twenty one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
921057 Nine hundred twenty one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
921058 Nine hundred twenty one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
921059 Nine hundred twenty one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
921060 Nine hundred twenty one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
921061 Nine hundred twenty one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
921062 Nine hundred twenty one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
921063 Nine hundred twenty one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
921064 Nine hundred twenty one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
921065 Nine hundred twenty one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
921066 Nine hundred twenty one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
921067 Nine hundred twenty one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
921068 Nine hundred twenty one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
921069 Nine hundred twenty one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
921070 Nine hundred twenty one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
921071 Nine hundred twenty one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
921072 Nine hundred twenty one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
921073 Nine hundred twenty one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
921074 Nine hundred twenty one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
921075 Nine hundred twenty one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
921076 Nine hundred twenty one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
921077 Nine hundred twenty one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
921078 Nine hundred twenty one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
921079 Nine hundred twenty one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
921080 Nine hundred twenty one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
921081 Nine hundred twenty one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
921082 Nine hundred twenty one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
921083 Nine hundred twenty one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
921084 Nine hundred twenty one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
921085 Nine hundred twenty one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
921086 Nine hundred twenty one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
921087 Nine hundred twenty one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
921088 Nine hundred twenty one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
921089 Nine hundred twenty one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
921090 Nine hundred twenty one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
921091 Nine hundred twenty one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
921092 Nine hundred twenty one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
921093 Nine hundred twenty one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
921094 Nine hundred twenty one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
921095 Nine hundred twenty one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
921096 Nine hundred twenty one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
921097 Nine hundred twenty one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
921098 Nine hundred twenty one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
921099 Nine hundred twenty one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
921100 Nine hundred twenty one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 921001 ถึง 921100 (Nine hundred twenty one thousand and one to Nine hundred twenty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600, 921601-921700, 921701-921800, 921801-921900, 921901-922000, 922001-922100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920901-921000, 920801-920900, 920701-920800, 920601-920700, 920501-920600, 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100