วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920801 ถึง 920900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920801 ถึง 920900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920801 ถึง 920900 (Nine hundred twenty thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920801 Nine hundred twenty thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
920802 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
920803 Nine hundred twenty thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
920804 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
920805 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
920806 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
920807 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
920808 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
920809 Nine hundred twenty thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
920810 Nine hundred twenty thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
920811 Nine hundred twenty thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920812 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
920813 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
920814 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
920815 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
920816 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
920817 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920818 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
920819 Nine hundred twenty thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
920820 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
920821 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920822 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920823 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920824 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920825 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920826 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920827 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920828 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920829 Nine hundred twenty thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920830 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
920831 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920832 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920833 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920834 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920835 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920836 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920837 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920838 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920839 Nine hundred twenty thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920840 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
920841 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920842 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920843 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920844 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920845 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920846 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920847 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920848 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920849 Nine hundred twenty thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920850 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
920851 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920852 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920853 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920854 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920855 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920856 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920857 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920858 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920859 Nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920860 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
920861 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920862 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920863 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920864 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920865 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920866 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
920867 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920868 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920869 Nine hundred twenty thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920870 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920871 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920872 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920873 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920874 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920875 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920876 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920877 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920878 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920879 Nine hundred twenty thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920880 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
920881 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920882 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920883 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920884 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920885 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920886 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920887 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920888 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920889 Nine hundred twenty thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920890 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
920891 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920892 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920893 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920894 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920895 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920896 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920897 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920898 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920899 Nine hundred twenty thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920900 Nine hundred twenty thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920801 ถึง 920900 (Nine hundred twenty thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600, 921601-921700, 921701-921800, 921801-921900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920701-920800, 920601-920700, 920501-920600, 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900