วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920701 ถึง 920800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920701 ถึง 920800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920701 ถึง 920800 (Nine hundred twenty thousand seven hundred and one to Nine hundred twenty thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920701 Nine hundred twenty thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
920702 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
920703 Nine hundred twenty thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
920704 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
920705 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
920706 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
920707 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
920708 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
920709 Nine hundred twenty thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
920710 Nine hundred twenty thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
920711 Nine hundred twenty thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920712 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
920713 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
920714 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
920715 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
920716 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
920717 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920718 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
920719 Nine hundred twenty thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
920720 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
920721 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920722 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920723 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920724 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920725 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920726 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920727 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920728 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920729 Nine hundred twenty thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920730 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
920731 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920732 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920733 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920734 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920735 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920736 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920737 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920738 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920739 Nine hundred twenty thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920740 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
920741 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920742 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920743 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920744 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920745 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920746 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920747 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920748 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920749 Nine hundred twenty thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920750 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
920751 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920752 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920753 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920754 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920755 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920756 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920757 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920758 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920759 Nine hundred twenty thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920760 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
920761 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920762 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920763 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920764 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920765 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920766 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
920767 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920768 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920769 Nine hundred twenty thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920770 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920771 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920772 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920773 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920774 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920775 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920776 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920777 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920778 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920779 Nine hundred twenty thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920780 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
920781 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920782 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920783 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920784 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920785 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920786 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920787 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920788 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920789 Nine hundred twenty thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920790 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
920791 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920792 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920793 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920794 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920795 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920796 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920797 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920798 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920799 Nine hundred twenty thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920800 Nine hundred twenty thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920701 ถึง 920800 (Nine hundred twenty thousand seven hundred and one to Nine hundred twenty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600, 921601-921700, 921701-921800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920601-920700, 920501-920600, 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800