วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920601 ถึง 920700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920601 ถึง 920700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920601 ถึง 920700 (Nine hundred twenty thousand six hundred and one to Nine hundred twenty thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920601 Nine hundred twenty thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
920602 Nine hundred twenty thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
920603 Nine hundred twenty thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
920604 Nine hundred twenty thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
920605 Nine hundred twenty thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
920606 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก
920607 Nine hundred twenty thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
920608 Nine hundred twenty thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
920609 Nine hundred twenty thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
920610 Nine hundred twenty thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
920611 Nine hundred twenty thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920612 Nine hundred twenty thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
920613 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
920614 Nine hundred twenty thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
920615 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
920616 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
920617 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920618 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
920619 Nine hundred twenty thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
920620 Nine hundred twenty thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
920621 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920622 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920623 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920624 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920625 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920626 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920627 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920628 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920629 Nine hundred twenty thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920630 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
920631 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920632 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920633 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920634 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920635 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920636 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920637 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920638 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920639 Nine hundred twenty thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920640 Nine hundred twenty thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
920641 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920642 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920643 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920644 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920645 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920646 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920647 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920648 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920649 Nine hundred twenty thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920650 Nine hundred twenty thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
920651 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920652 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920653 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920654 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920655 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920656 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920657 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920658 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920659 Nine hundred twenty thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920660 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
920661 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920662 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920663 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920664 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920665 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920666 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
920667 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920668 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920669 Nine hundred twenty thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920670 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920671 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920672 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920673 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920674 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920675 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920676 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920677 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920678 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920679 Nine hundred twenty thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920680 Nine hundred twenty thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
920681 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920682 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920683 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920684 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920685 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920686 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920687 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920688 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920689 Nine hundred twenty thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920690 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
920691 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920692 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920693 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920694 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920695 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920696 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920697 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920698 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920699 Nine hundred twenty thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920700 Nine hundred twenty thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920601 ถึง 920700 (Nine hundred twenty thousand six hundred and one to Nine hundred twenty thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920701-920800, 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600, 921601-921700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920501-920600, 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800, 919601-919700