วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920501 ถึง 920600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920501 ถึง 920600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920501 ถึง 920600 (Nine hundred twenty thousand five hundred and one to Nine hundred twenty thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920501 Nine hundred twenty thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
920502 Nine hundred twenty thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
920503 Nine hundred twenty thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
920504 Nine hundred twenty thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
920505 Nine hundred twenty thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
920506 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
920507 Nine hundred twenty thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
920508 Nine hundred twenty thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
920509 Nine hundred twenty thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
920510 Nine hundred twenty thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
920511 Nine hundred twenty thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920512 Nine hundred twenty thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
920513 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
920514 Nine hundred twenty thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
920515 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
920516 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
920517 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920518 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
920519 Nine hundred twenty thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
920520 Nine hundred twenty thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
920521 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920522 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920523 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920524 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920525 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920526 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920527 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920528 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920529 Nine hundred twenty thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920530 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
920531 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920532 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920533 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920534 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920535 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920536 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920537 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920538 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920539 Nine hundred twenty thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920540 Nine hundred twenty thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
920541 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920542 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920543 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920544 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920545 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920546 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920547 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920548 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920549 Nine hundred twenty thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920550 Nine hundred twenty thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
920551 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920552 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920553 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920554 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920555 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920556 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920557 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920558 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920559 Nine hundred twenty thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920560 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
920561 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920562 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920563 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920564 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920565 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920566 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
920567 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920568 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920569 Nine hundred twenty thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920570 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920571 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920572 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920573 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920574 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920575 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920576 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920577 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920578 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920579 Nine hundred twenty thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920580 Nine hundred twenty thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
920581 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920582 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920583 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920584 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920585 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920586 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920587 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920588 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920589 Nine hundred twenty thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920590 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
920591 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920592 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920593 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920594 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920595 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920596 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920597 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920598 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920599 Nine hundred twenty thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920600 Nine hundred twenty thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920501 ถึง 920600 (Nine hundred twenty thousand five hundred and one to Nine hundred twenty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920601-920700, 920701-920800, 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800, 919601-919700, 919501-919600