วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920401 ถึง 920500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920401 ถึง 920500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920401 ถึง 920500 (Nine hundred twenty thousand four hundred and one to Nine hundred twenty thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920401 Nine hundred twenty thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
920402 Nine hundred twenty thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
920403 Nine hundred twenty thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
920404 Nine hundred twenty thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
920405 Nine hundred twenty thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
920406 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
920407 Nine hundred twenty thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
920408 Nine hundred twenty thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
920409 Nine hundred twenty thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
920410 Nine hundred twenty thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
920411 Nine hundred twenty thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920412 Nine hundred twenty thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
920413 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
920414 Nine hundred twenty thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
920415 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
920416 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
920417 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920418 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
920419 Nine hundred twenty thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
920420 Nine hundred twenty thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
920421 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920422 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920423 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920424 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920425 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920426 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920427 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920428 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920429 Nine hundred twenty thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920430 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
920431 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920432 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920433 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920434 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920435 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920436 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920437 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920438 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920439 Nine hundred twenty thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920440 Nine hundred twenty thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
920441 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920442 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920443 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920444 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920445 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920446 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920447 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920448 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920449 Nine hundred twenty thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920450 Nine hundred twenty thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
920451 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920452 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920453 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920454 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920455 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920456 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920457 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920458 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920459 Nine hundred twenty thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920460 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
920461 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920462 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920463 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920464 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920465 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920466 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
920467 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920468 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920469 Nine hundred twenty thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920470 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920471 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920472 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920473 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920474 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920475 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920476 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920477 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920478 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920479 Nine hundred twenty thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920480 Nine hundred twenty thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
920481 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920482 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920483 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920484 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920485 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920486 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920487 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920488 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920489 Nine hundred twenty thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920490 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
920491 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920492 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920493 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920494 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920495 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920496 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920497 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920498 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920499 Nine hundred twenty thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920500 Nine hundred twenty thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920401 ถึง 920500 (Nine hundred twenty thousand four hundred and one to Nine hundred twenty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920501-920600, 920601-920700, 920701-920800, 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200, 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200, 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800, 919601-919700, 919501-919600, 919401-919500