วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920301 ถึง 920400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920301 ถึง 920400 (Nine hundred twenty thousand three hundred and one to Nine hundred twenty thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920301 Nine hundred twenty thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
920302 Nine hundred twenty thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
920303 Nine hundred twenty thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
920304 Nine hundred twenty thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
920305 Nine hundred twenty thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
920306 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
920307 Nine hundred twenty thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
920308 Nine hundred twenty thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
920309 Nine hundred twenty thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
920310 Nine hundred twenty thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
920311 Nine hundred twenty thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920312 Nine hundred twenty thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
920313 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
920314 Nine hundred twenty thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
920315 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
920316 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
920317 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920318 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
920319 Nine hundred twenty thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
920320 Nine hundred twenty thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
920321 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920322 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920323 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920324 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920325 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920326 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920327 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920328 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920329 Nine hundred twenty thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920330 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
920331 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920332 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920333 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920334 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920335 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920336 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920337 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920338 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920339 Nine hundred twenty thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920340 Nine hundred twenty thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
920341 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920342 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920343 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920344 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920345 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920346 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920347 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920348 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920349 Nine hundred twenty thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920350 Nine hundred twenty thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
920351 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920352 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920353 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920354 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920355 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920356 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920357 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920358 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920359 Nine hundred twenty thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920360 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
920361 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920362 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920363 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920364 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920365 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920366 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
920367 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920368 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920369 Nine hundred twenty thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920370 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920371 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920372 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920373 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920374 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920375 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920376 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920377 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920378 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920379 Nine hundred twenty thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920380 Nine hundred twenty thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
920381 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920382 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920383 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920384 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920385 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920386 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920387 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920388 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920389 Nine hundred twenty thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920390 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
920391 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920392 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920393 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920394 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920395 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920396 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920397 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920398 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920399 Nine hundred twenty thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920400 Nine hundred twenty thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920301 ถึง 920400 (Nine hundred twenty thousand three hundred and one to Nine hundred twenty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน