วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920101 ถึง 920200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920101 ถึง 920200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920101 ถึง 920200 (Nine hundred twenty thousand one hundred and one to Nine hundred twenty thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920101 Nine hundred twenty thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
920102 Nine hundred twenty thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
920103 Nine hundred twenty thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
920104 Nine hundred twenty thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
920105 Nine hundred twenty thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
920106 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
920107 Nine hundred twenty thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
920108 Nine hundred twenty thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
920109 Nine hundred twenty thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
920110 Nine hundred twenty thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
920111 Nine hundred twenty thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
920112 Nine hundred twenty thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
920113 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
920114 Nine hundred twenty thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
920115 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
920116 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
920117 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
920118 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
920119 Nine hundred twenty thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
920120 Nine hundred twenty thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
920121 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
920122 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
920123 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
920124 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
920125 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
920126 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
920127 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
920128 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
920129 Nine hundred twenty thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
920130 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
920131 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
920132 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
920133 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
920134 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
920135 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
920136 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
920137 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
920138 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
920139 Nine hundred twenty thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
920140 Nine hundred twenty thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
920141 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
920142 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
920143 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
920144 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
920145 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
920146 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
920147 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
920148 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
920149 Nine hundred twenty thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
920150 Nine hundred twenty thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
920151 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
920152 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
920153 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
920154 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
920155 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
920156 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
920157 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
920158 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
920159 Nine hundred twenty thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
920160 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
920161 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
920162 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
920163 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
920164 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
920165 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
920166 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
920167 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
920168 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
920169 Nine hundred twenty thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
920170 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
920171 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920172 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
920173 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
920174 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
920175 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
920176 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
920177 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920178 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
920179 Nine hundred twenty thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
920180 Nine hundred twenty thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
920181 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
920182 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
920183 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
920184 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
920185 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
920186 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
920187 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
920188 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
920189 Nine hundred twenty thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
920190 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
920191 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
920192 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
920193 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
920194 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
920195 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
920196 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
920197 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
920198 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
920199 Nine hundred twenty thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
920200 Nine hundred twenty thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920101 ถึง 920200 (Nine hundred twenty thousand one hundred and one to Nine hundred twenty thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920201-920300, 920301-920400, 920401-920500, 920501-920600, 920601-920700, 920701-920800, 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100, 921101-921200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 920001-920100, 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800, 919601-919700, 919501-919600, 919401-919500, 919301-919400, 919201-919300, 919101-919200