วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9201 ถึง 9300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9201 ถึง 9300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9201 ถึง 9300 (Nine thousand two hundred and one to Nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9201 Nine thousand two hundred and oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
9202 Nine thousand two hundred and twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
9203 Nine thousand two hundred and threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
9204 Nine thousand two hundred and fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
9205 Nine thousand two hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
9206 Nine thousand two hundred and sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
9207 Nine thousand two hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
9208 Nine thousand two hundred and eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
9209 Nine thousand two hundred and nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
9210 Nine thousand two hundred and tenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
9211 Nine thousand two hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9212 Nine thousand two hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
9213 Nine thousand two hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
9214 Nine thousand two hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
9215 Nine thousand two hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
9216 Nine thousand two hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
9217 Nine thousand two hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9218 Nine thousand two hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
9219 Nine thousand two hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
9220 Nine thousand two hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
9221 Nine thousand two hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9222 Nine thousand two hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9223 Nine thousand two hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9224 Nine thousand two hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9225 Nine thousand two hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9226 Nine thousand two hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9227 Nine thousand two hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9228 Nine thousand two hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9229 Nine thousand two hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9230 Nine thousand two hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
9231 Nine thousand two hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9232 Nine thousand two hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9233 Nine thousand two hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9234 Nine thousand two hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9235 Nine thousand two hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9236 Nine thousand two hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9237 Nine thousand two hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9238 Nine thousand two hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9239 Nine thousand two hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9240 Nine thousand two hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
9241 Nine thousand two hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9242 Nine thousand two hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9243 Nine thousand two hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9244 Nine thousand two hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9245 Nine thousand two hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9246 Nine thousand two hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9247 Nine thousand two hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9248 Nine thousand two hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9249 Nine thousand two hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9250 Nine thousand two hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
9251 Nine thousand two hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9252 Nine thousand two hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9253 Nine thousand two hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9254 Nine thousand two hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9255 Nine thousand two hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9256 Nine thousand two hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9257 Nine thousand two hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9258 Nine thousand two hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9259 Nine thousand two hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9260 Nine thousand two hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
9261 Nine thousand two hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9262 Nine thousand two hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9263 Nine thousand two hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9264 Nine thousand two hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9265 Nine thousand two hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9266 Nine thousand two hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
9267 Nine thousand two hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9268 Nine thousand two hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9269 Nine thousand two hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9270 Nine thousand two hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9271 Nine thousand two hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9272 Nine thousand two hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9273 Nine thousand two hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9274 Nine thousand two hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9275 Nine thousand two hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9276 Nine thousand two hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9277 Nine thousand two hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9278 Nine thousand two hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9279 Nine thousand two hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9280 Nine thousand two hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
9281 Nine thousand two hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9282 Nine thousand two hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9283 Nine thousand two hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9284 Nine thousand two hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9285 Nine thousand two hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9286 Nine thousand two hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9287 Nine thousand two hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9288 Nine thousand two hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9289 Nine thousand two hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9290 Nine thousand two hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
9291 Nine thousand two hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9292 Nine thousand two hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9293 Nine thousand two hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9294 Nine thousand two hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9295 Nine thousand two hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9296 Nine thousand two hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9297 Nine thousand two hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9298 Nine thousand two hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9299 Nine thousand two hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9300 Nine thousand three hundredไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9201 ถึง 9300 (Nine thousand two hundred and one to Nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300