วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920001 ถึง 920100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 920001 ถึง 920100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920001 ถึง 920100 (Nine hundred twenty thousand and one to Nine hundred twenty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
920001 Nine hundred twenty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง
920002 Nine hundred twenty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง
920003 Nine hundred twenty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม
920004 Nine hundred twenty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่
920005 Nine hundred twenty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า
920006 Nine hundred twenty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก
920007 Nine hundred twenty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด
920008 Nine hundred twenty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด
920009 Nine hundred twenty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า
920010 Nine hundred twenty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ
920011 Nine hundred twenty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เอ็ด
920012 Nine hundred twenty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สอง
920013 Nine hundred twenty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สาม
920014 Nine hundred twenty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สี่
920015 Nine hundred twenty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​ห้า
920016 Nine hundred twenty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​หก
920017 Nine hundred twenty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เจ็ด
920018 Nine hundred twenty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​แปด
920019 Nine hundred twenty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เก้า
920020 Nine hundred twenty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ
920021 Nine hundred twenty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
920022 Nine hundred twenty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
920023 Nine hundred twenty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
920024 Nine hundred twenty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
920025 Nine hundred twenty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
920026 Nine hundred twenty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
920027 Nine hundred twenty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
920028 Nine hundred twenty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
920029 Nine hundred twenty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
920030 Nine hundred twenty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ
920031 Nine hundred twenty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
920032 Nine hundred twenty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
920033 Nine hundred twenty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
920034 Nine hundred twenty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
920035 Nine hundred twenty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
920036 Nine hundred twenty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​หก
920037 Nine hundred twenty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
920038 Nine hundred twenty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
920039 Nine hundred twenty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
920040 Nine hundred twenty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ
920041 Nine hundred twenty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
920042 Nine hundred twenty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
920043 Nine hundred twenty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
920044 Nine hundred twenty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
920045 Nine hundred twenty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
920046 Nine hundred twenty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​หก
920047 Nine hundred twenty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
920048 Nine hundred twenty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
920049 Nine hundred twenty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
920050 Nine hundred twenty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ
920051 Nine hundred twenty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
920052 Nine hundred twenty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
920053 Nine hundred twenty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
920054 Nine hundred twenty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
920055 Nine hundred twenty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
920056 Nine hundred twenty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
920057 Nine hundred twenty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
920058 Nine hundred twenty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
920059 Nine hundred twenty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
920060 Nine hundred twenty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ
920061 Nine hundred twenty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
920062 Nine hundred twenty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สอง
920063 Nine hundred twenty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สาม
920064 Nine hundred twenty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สี่
920065 Nine hundred twenty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
920066 Nine hundred twenty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​หก
920067 Nine hundred twenty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
920068 Nine hundred twenty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​แปด
920069 Nine hundred twenty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
920070 Nine hundred twenty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ
920071 Nine hundred twenty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
920072 Nine hundred twenty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
920073 Nine hundred twenty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
920074 Nine hundred twenty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
920075 Nine hundred twenty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
920076 Nine hundred twenty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
920077 Nine hundred twenty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
920078 Nine hundred twenty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
920079 Nine hundred twenty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
920080 Nine hundred twenty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ
920081 Nine hundred twenty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
920082 Nine hundred twenty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
920083 Nine hundred twenty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
920084 Nine hundred twenty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
920085 Nine hundred twenty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
920086 Nine hundred twenty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​หก
920087 Nine hundred twenty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
920088 Nine hundred twenty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
920089 Nine hundred twenty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
920090 Nine hundred twenty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ
920091 Nine hundred twenty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
920092 Nine hundred twenty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
920093 Nine hundred twenty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
920094 Nine hundred twenty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
920095 Nine hundred twenty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
920096 Nine hundred twenty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
920097 Nine hundred twenty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
920098 Nine hundred twenty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
920099 Nine hundred twenty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
920100 Nine hundred twenty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 920001 ถึง 920100 (Nine hundred twenty thousand and one to Nine hundred twenty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 920101-920200, 920201-920300, 920301-920400, 920401-920500, 920501-920600, 920601-920700, 920701-920800, 920801-920900, 920901-921000, 921001-921100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 919901-920000, 919801-919900, 919701-919800, 919601-919700, 919501-919600, 919401-919500, 919301-919400, 919201-919300, 919101-919200, 919001-919100