วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 919801 ถึง 919900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 919801 ถึง 919900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 919801 ถึง 919900 (Nine hundred nineteen thousand eight hundred and one to Nine hundred nineteen thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
919801 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
919802 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
919803 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
919804 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
919805 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
919806 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
919807 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
919808 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
919809 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
919810 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
919811 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
919812 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
919813 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
919814 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
919815 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
919816 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
919817 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
919818 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
919819 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
919820 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
919821 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
919822 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
919823 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
919824 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
919825 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
919826 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
919827 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
919828 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
919829 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
919830 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
919831 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
919832 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
919833 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
919834 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
919835 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
919836 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
919837 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
919838 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
919839 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
919840 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
919841 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
919842 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
919843 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
919844 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
919845 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
919846 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
919847 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
919848 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
919849 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
919850 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
919851 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
919852 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
919853 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
919854 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
919855 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
919856 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
919857 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
919858 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
919859 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
919860 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
919861 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
919862 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
919863 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
919864 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
919865 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
919866 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
919867 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
919868 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
919869 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
919870 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
919871 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
919872 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
919873 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
919874 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
919875 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
919876 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
919877 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
919878 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
919879 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
919880 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
919881 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
919882 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
919883 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
919884 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
919885 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
919886 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
919887 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
919888 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
919889 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
919890 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
919891 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
919892 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
919893 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
919894 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
919895 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
919896 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
919897 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
919898 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
919899 Nine hundred nineteen thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
919900 Nine hundred nineteen thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ทีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 919801 ถึง 919900 (Nine hundred nineteen thousand eight hundred and one to Nine hundred nineteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 919901-920000, 920001-920100, 920101-920200, 920201-920300, 920301-920400, 920401-920500, 920501-920600, 920601-920700, 920701-920800, 920801-920900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 919701-919800, 919601-919700, 919501-919600, 919401-919500, 919301-919400, 919201-919300, 919101-919200, 919001-919100, 918901-919000, 918801-918900